Sun Home
Aprecierea esteticii peisajelor geografice

Autori:

BOBOC NICOLAE

Rezumat:

Peisajul geografic reprezintă un sistem spaţial apreciat de obicei ca resursă naturală, ca suport material în diverse activităţi economice ale omului. Totodată peisajul reprezintă şi o entitate subiectivă, caracteristicile căreia sunt apreciate în funcţie cu scopul, obiectivele care stau în faţa subiectului, dar şi de particularităţile intelectuale şi psihologice ale acestuia. Cercetările au permis de a identifica metodologia de evaluare a esteticii sistemelor peisagistice, cu prezentarea rezultatelor în valori cantitative. Cuantificarea caracteristicilor aspectului estetic al peisajelor a fost efectuată în baza matricei care a cuprins morfometria reliefului şi modul de acoperire a terenului. Aplicarea acestei metode are un grad mai mare de valabilitate în aprecierea esteticii categoriilor de peisaje din spaţiul sistemelor sau unităţilor peisagistice regionale.The geographical landscape is a spatial system appreciated usually as a natural resource, as material support in the various of the human economic activities. At the same time the landscape is a subjective entity, whom characteristics are appreciated judging from the purpose and objectives that are in front of the researcher/subject, but and other intellectual and psychological peculiarities of its. The results of research has allowed to identify the methodology for assessing the landscape aesthetics categories and submit the results in quantitative values.Quantification of landscape aesthetics characteristics was made based on matrix which included the relief morphometry and how land is cover. This method has a higher degree of validity in assessing of aesthetic categories of landscape of the landscape systems space or regional landscape units. Географический ландшафт представляет собой пространственную систему, который рассматривается обычно как природный ресурс, как материальная основа для различной хозяйственной деятельности человека. Одновременно ландшафт представляет собой и субъективное понятие, характеристики которого определяются в зависимости от целей и задач, которые ставит перед собой исследователь/субъект, но также и от его интеллектуальных и психологических особенностей. Результаты исследований позволили определить количественныe характеристики эстетики ландшафтов на основе матрицы, которая включает морфометрию рельефа и особенности землепользования. Использование данной методики обычно приемлемо при определении эстетики типов ландшафтов в пределах региональных ландшафтных единиц.

Cuvinte-cheie:

peisaj subiectiv, estetica peisajului, metodă cantitativă, Cîmpia Prutului Mijlociu

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (0.71 MB)

Ediţia curentă

journal