Sun Home
Migraţia fosforului în sistemul apă-sedimente-hidrobionţi a fluviului Nistru

Autori:

BORODIN NATALIA

Rezumat:

Sunt prezentate rezultatele cercetărilor asupra dinamicii fosforului mineral, organic și total în apa, soluțiile apoase ale sedimentelor subacvatice, nivelul de acumulare a fosforului în unele moluște Dreissena polymorpha, Theodoxus fluviatilis, Fagotia acicularis din ecosistemele fluviului Nistru pe sectorul Naslavcea-Palanca precum şi apreciat rolul diferitor factori inclusiv a hidrobionților în migraţia fosforului. Este descrisă dinamica fosforului în perioada anilor 2011-2015 în comparație cu anii ’80-’90 ai secolului trecut. Este redat raportul diferitor forme ale fosforului în straturile de apă și soluțiile apoase ale sedimentelor. Este stabilită dependența între dinamica diferitor forme de migrație a fosforului și efectivul unor grupe de bacterii planctonice. Condițiile fizico-chimice și raportul dintre concentrațiile fosforului din apă și soluțiile apoase ale depunerilor denotă că migrația lui se petrece din apă în mîluri. Poluarea secundară a apei cu fosfor din mâluri, în ultimii ani, nu s-a observat. Nivelul de acumulare a fosforului în moluștele investigate este determinat de starea mediului, are o dinamică pe anotimpuri, dar intensitatea de acumulare este în dependență directă de lungimea corpului - indicator al vârstei și masei moluștelor.The results of the investigations on mineral, organic and total phosphorus in water, aqueous solutions of subaquatic sediments are presented. Also the level of accumulation of phosphorus in molluscs Dreissena polymorpha, Theodoxus fluviatilis, Fagotia acicularis in ecosystems of Dniester river sector Naslavcea-Palanca was revealed. Moreover, the role of different factors, including the role of hydrobionts in phosphorus migration was identified. The dynamics of phosphorus during 2011-2015 in comparison to 80’-90‘ of last century is also described. The ratio of different forms of phosphorus in water and aqueous solutions of sediments was also revealed. The dependence between the dynamics of different forms of phosphorus migration and the number of planctonic bacteria was highlighted. The physico-chemical conditions and the ratio between the concentration of phosphorus in water and aqueous solutions of sediments indicate a migration of this element from water to the sediments. A secondary pollution of water with phosphorus from sediments was not observed. The level of accumulation of phosphorus in investigated mollusks depended on the state of the environment and seasonal dynamics. The intensity of accumulation had a direct dependence on body length - an indicator of the age and weight of mollusks. Исследованы динамика минерального, органического и общего фосфора в воде и иловых растворах, уровень накопление фосфора в моллюсках Dreissena polymorpha, Theodoxus fluviatilis, Fagotia acicularis из экосистемы реки Днестр на участке Наславча – Паланка. Дана оценка различных факторов, в том числе роли гидробионтов в миграции фосфора. Показана динамика фосфора в период 2011-2015 годов в сравнении с '80-'90 годами прошлого столетия. Показано соотношение различных форм фосфора в воде и иловых растворах. Установлена зависимость между динамикой различных форм миграции фосфора и численностью отдельных групп бактериопланктона. Физико-химические условия и динамика фосфора в воде и иловых растворах показывают, что его миграция идет из воды в илы. Вторичного загрязнения воды фосфором из илов в последние годы не наблюдается. Уровень накопления фосфора в исследованных моллюсках определяется состоянием окружающей среды, имеет сезонную динамику, а интенсивность накопления напрямую зависит от возраста и массы тела моллюсков.

Cuvinte-cheie:

Fosfor, sedimente acvatice, moluşte, hidrobionți, Nistru

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (1.27 MB)

Ediţia curentă

journal