Sun Home
Algele planctonice-indicatori ai calităţii apei fluviului Nistru

Autori:

TUMANOVA DARIA

Rezumat:

În perioada investigaţiilor efectuate între anii 2010-2014 în componenţa fitoplanctonului fluviului Nistru au fost identificate 130 specii şi varietăţi de alge. În decursul perioadei de vegetaţie componenţa fitoplanctonului variază sub influenţa regimului hidrologic, hidrochimic, hidrobiologic şi gradului poluării apei. În sectorul mijlociu al fl. Nistru pe parcursul investigaţiilor valorile efectivului fitoplanctonului au oscilat în limite mari, situându-se între 0,36- 86,13 mln cel./l, iar ale biomasei de la 0,66 până la 41,24 g/m3. Valorile efectivului şi biomasei sectorului inferior au oscilat de la 0,66 până la 46,16 mln cel./l şi 0,63-15,64 g/m3, respectiv. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului fl.Nistru se referă la categoria de troficitate „eutrof” uneori „politrof”. Valorile indicelui saprobităţii se încadrau în limitele zonelor β-mezosaprobe (1,87-2,40) şi α-mezosaprobe (2,68-3,10). În sectorul mijlociu al fl. Nistru valorile indicelui de saprobitate au variat între 1,60-2,90, iar în cel inferior în limitele 1,74-2,84 şi se atribuie claselor calităţii apei II-III (bună-poluată moderat). The article presents the results of study of qualitative and quantitative indicators of phytoplankton of the Dniester River within the Republic of Moldova in 2010-2014. It was established spatial and temporal fluctuations of the number and biomass of phytoplankton in middle and lower section of the Dniester River. On the basis of phytoplankton quantitative parameters the trophic status and saprobiological state of middle and lower sectors of the river was determined and their multiannual evolution was estimated. The values of saprobic indexes, estimated on the basis of species-indicators (72 species) from phytoplankton composition (130 species), which are in proportion of 54% typically β-mezosaprobic, confirm the following: the water quality of Dniester river in the period 2010-2014 was satisfactory for the development of phytoplankton and other groups of hydrobionts and was attributed mainly to II (good) - III (moderately polluted) quality classes. В статье приведены результаты исследования качественных и количественных показателей фитопланктона реки Днестр в пределах Республики Молдова в 20102014 гг. Были установлены пространственные и временные колебания численности и биомассы фитопланктона среднего и нижнего участка реки Днестр. На основании количественных показателей фитопланктона определена многолетняя эволюция трофического статуса и качества воды. Значения сапробного индекса, рассчитанные на основании индикаторных видов фитопланктона (72 вида), которые в большинстве (54%) β- мезосапробные, указывают на то что качество воды реки Днестр в период 2010-2014 гг. было удовлетворительным для развития фитопланктона и других групп гидробионтов и относилась к классам II (чистая) - III (умеренно загрязненная).

Cuvinte-cheie:

Fluviuд Nistru, fitoplancton, specii indicatooare, calitatea apei, troficitate

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (1.19 MB)

Ediţia curentă

journal