Sun Home
Perfecţionarea calităţii la Salvia sclarea L. prin creşterea capacităţii de acumulare a uleiului esenţial

Autori:

GONCEARIUC MARIA, BALMUŞ ZINAIDA, COTELEA LUDMILA

Rezumat:

Diversificarea genetică a calității la S.sclarea și crearea genotipurilor cu conținut ridicat de ulei esențial (UE) s-a efectuat cu concursul soiurilor de provenienţă hibridă Ambra Plus (AP) şi Nataly Clary (NC), ambele caracterizându-se prin manifestarea heterozisului fixat la un şir de caractere cantitative, inclusiv, la conţinutul de UE. Prin polenizări forţate au fost create, evaluate 124 linii consangvinizate S2. Îmbunătăţirea calităţii, crearea genotipurilor cu conţinut ridicat de UE, susţinut de caractere cantitative valoroase, prin metoda consangvinizării la S.sclarea este efectivă, aceasta provocând segregarea fenotipică, genotipică a populaţilor hibride complexe într-o gamă largă de genotipuri, inclusiv, perspective. Fenotipul liniilor provenite de la AP şi NC este diversificat, atestându-se obţinerea variabilităţii caracterelor cantitative, inclusiv, conţinutului de UE. De rând cu linii consangvinizate cu conţinut de UE mai jos de cât la soiurile AM şi NC, s-au obţinut linii cu conţinut ridicat (1.001-1.350% (s.u.) şi foarte ridicat (1.351-1.958% (s.u), ultimele constituind 11% la linii derivate de la AP şi 7% la linii obţinute de la NC. În rezultatul consangvinizărilor au loc şi schimbări fenologice: liniile se împart în 3 grupe de maturizare: timpurii, medii şi tardive, care constituie 24, 48 şi 28%, respectiv, la liniile derivate de la AP şi câte 33% în fiecare grup la liniile derivate de la NC. Liniile cu conţinut ridicat şi foarte ridicat de UE sunt genotipuri valoroase în vederea îmbunătăţirii calităţii materiei prime, ridicării productivităţii, randamentului soiurilor de Salvia sclarea. Genetic diversity of the quality to S.sclarea and development of genotypes with enhanced essential oil (EO) content have been conducted using the varities of hybrid origin Ambra Plus (AP) and Nataly Clary (NC), the both characterised by manifestation of fixed heterosis in a number of quantitative traits, including the content of EO. One hundred and twenty four inbred S2 lines not affected by degeneration through inbreeding have been developed and assessed through inbreeding. The findings show that the improvement of quality and the development of new genotypes with extremely high content of EO supported by the valuable quantitative traits through inbreeding in S.sclarea are efficient, the inbreeding provoking phenotypic, genotypic segregation of complex hybrid populations into a wide range of genotypes, some of them being promising. The phenotype of the inbred lines derived from the studied varieties is diversified, attesting genetic segregations expressed in diversity of the values of quantitative trait indices and in the content of EO supported by these traits. Along with the inbred lines in which the content of essential oil is lower than that in the lines they originate from, lines have been produced with enhanced (1.001-1.350%) and very enhanced (1.351-1.958%) content, the latter ones making 11% of the lines derived from AP and 7% of the total number of the lines derived from NC. Inbreeding causes phenologic changes: the S2 inbred lines fall into early-, mid- and late-ripening that constitutes 24, 48, 28%, respectively, in the lines derived from AP and 33% in each group of the lines derive from NC. The inbred lines with enhanced, very enhanced content of EO are valuable genotypes in view of the improvement of raw material quality and the increase of the high productivity, high yield of EO cultivars of Salvia sclarea.Генетическая диверсификация качества шалфея мускатного (Salvia sclarea L.) и создание генотипов с высоким содержанием эфирного масла (ЭМ) осуществлялась с помощью сортов гибридного происхождения Амбра Плус (АП) и Натали Клари (НК). Сорта характеризуются проявлением константного гетерозиса по ряду количественных признаков, включая содержание ЭМ. Путём самоопыления были созданы 124 линий инбридинг S2. Повышение качества, создание генотипов с высоким содержанием ЭМ, подержанные ценными количественными признаками методом инбридинга у S.sclarea эффективно. Инбридинг вызывает расщепление сложной гибридной популяции в широкой гаме генотипов, которые различаются по фенотипу и генотипу. Некоторые из них очень перспективны. Фенотип инбредных линий, происходящих от сортов АП и НК изменён, диверсифицирован. Подтверждено появление изменчивости количественных признаков, в т.ч. и содержание ЭМ. Наряду с инбредными линиями, с содержание ЭМ ниже, чем у сортов АП и НК, получены и линии с высоким (1.001-1.350 %(с.в.) и очень высоким (1.351-1.958% (с.в.) содержанием ЭМ. Последние составляя 11% у линий происходящие от АП и 7% у линий, полученных от сорта НК. В результате инбридинга происходят и фенологические изменения, т.о. инбредные линии делятся на 3 группы: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые, составляя 24, 48 и 28%, соответственно у линий, происходящих от АП и по 33% в каждой группе у линий, происходящих от сорта НК. Инбредные линии с высоким и очень высоким содержанием ЭМ являются ценными генотипами для улучшения качества сырья, повышения продуктивности, повышения выхода ЭМ у сортов Salvia sclarea.

Cuvinte-cheie:

Salvia sclarea, Heterosis, genotip, Linie consangvinizată, ulei esenţial

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (1.17 MB)

Ediţia curentă

journal