Sun Home
Генотипическая вариабельность по основным селекционно - ценным признакам в потомстве сортолинейного гибрида томата

Autori:

MACOVEI MILANIA

Rezumat:

În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului şi analiza combinaţiei hibride de tomate Ruslan x L106152, obţinute prin încrucişarea formelor îndepărtate genetic şi geografic, conform nivelului variabilităţii genotipice a productivităţii, greutăţii fructelor şi rezistenţei la temperaturi înalte în generaţiile F2, F3, F4 şi F5, cât şi posibilitatea obţinerii unor noi genotipuri cu limită înaltă de manifestare a caracterelor ameliorative valoroase, în comparaţie cu formele parentale. A fost determinată reacţia selectivă a populaţiilor hibride, ca una dintre cele mai importante caracteristici de selecţie. A fost stabilită îngustarea limitelor variabilităţii genotipice a caracterelor studiate în dinamica generaţiilor hibride F4 şi F5. Merită de menţionat relevanţa utilizării complexe a tehnicilor clasice de ameliorare cu elementele de selecţie gametică, în rezultatul căreia a fost posibilă crearea unei serii de linii promiţătoare şi a soiurilor noi de tomate MaKrista, MilOranj şi Stefani, care manifestă caractere valoroase deosebit de importante din punct de vedere economic cu posibilităţi de manifestare a productivităţii potenţiale în condiţii de stres ecologic. Totodată, fructele lor erau de calitate înaltă.This paper presents the results of the study and analysis of hybrid combination of tomato Ruslan x L 106 152 obtained by crossing of genetically and geographically distant forms of the degree of genotypic variability of productivity features, fruits weight and resistance to heat and drought in the populations of different hybrid generations F2, F3, F4 and F5, and the possibility of selection of new genotypes with a higher threshold manifestations of breeding and valuable features regarding the original parental forms. The selection reaction of hybrid populations as one of the most important characteristics of their breeding value has been revealed. Narrowing of the genotypic variability limits of the studied traits, in the dynamics of hybrid generations F4 and F5 have been demonstrated. It has been shown that the combination of classical breeding techniques with elements of gamete selection has created a series of promising lines (10) and new varieties of tomato MaKrista, MilOranj, Stefani with exceptionally important combination of economically important traits in stressful environmental conditions, can to realize the potential productivity of high-quality fruit. В данной работе представлены результаты изучения и анализа гибридной комбинации томата с. Руслан х Л 106152 по степени генотипической изменчивости признаков продуктивности, массы плода и устойчивости к жаре и засухе у популяций разных гибридных поколений F2, F3, F4 и F5. Показана возможность отбора новых генотипов с более высокими порогами проявления селекционно-ценных признаков относительно исходных родительских форм. Определена реакция гибридных популяций на отбор как одну из важнейших характеристик их селекционной ценности. Выявлено сужение лимитов генотипической вариабельности изученных признаков в динамике гибридных поколений F4 и F5. Показано, что сочетание методов классической селекции с элементами гаметного отбора позволяет создать целую серию перспективных линий и новых сортов томата MaKrista, MilOranj, Stefani с исключительно важным комплексом хозяйственно ценных признаков, способных в стрессовых экологических условиях реализовать генетический потенциал продуктивности с высоким качеством плодов.

Cuvinte-cheie:

tomate, încrucişare, combinaţie hibridă, variabilitate genotipică, caractere ameliorative valoroase, descendenţii populaţiilor hibride, productivitate, masa fructelor, rezistenţă

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (1.28 MB)

Ediţia curentă

journal