Sun Home
Influenţa reglatorului natural de creştere Reglalg asupra potenţialului oxidoreducător al celulelor calusului de Rhodiola rosea L.

Autori:

CAUŞ MARIA, CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA, DASCALIUC ALEXANDRU

Rezumat:

A fost studiată influenţa reglatorului natural de creştere Reglalg asupra conţinutului compuşilor fenolici (CCF), capacităţii antioxidante totale (CAT), activităţii şi spectrului electroforetic al peroxidazelor (PO) în extractele din calusul de Rhodiola rosea L. cultivat in vitro. Aplicarea Reglalgului în mediul de cultură influenţează benefic creşterea biomasei calusului, acumularea CCF, inclusiv a flavanoidelor. Concomitent conţinutul de prolină în celulele calusului a diminuat, iar CAT a extractelor a sporit. În celulele calusului cultivat în mediul ce conţinea Reglalg a fost stabilită apariţia unui nou component al izoformelor PO. Modificările stării calusului, care au loc sub influenţa Reglalgului sunt benefice, de oarece sporeşte fiabilitatea calusului de R. rosea, determinată de creşterea CCF şi activarea enzimelor care participă în reglajul potenţialului oxido-reductiv al componentelor celulare. The influence of natural growth regulator Reglalg on the content of phenolic compounds, their antioxidant activity, total activity and electrophoretic spectrum of peroxidase in the extracts of golden root (Rhodiola rosea L.) callus grown in vitro was studied. Introduction of the Reglalg into the culture media influenced benefic the callus biomass growth and accumulation of phenolic compounds, including flavonoids. Concomitantly the proline content in callus cells decreased, while antioxidant capacity of the extracts increased. The appearance of a new component of peroxidase izoformes was established in callus cells grown in medium containing Reglalg. The modifications in the callus that occur under the influence of Reglalg are beneficial as the reliability of the R. rosea callus increases, due to the increasing content of phenolic compounds and activation of the enzymes involved in the adjustment of oxido- reluctant potential of cellular components. Исследовали влияние природного регулятора роста Реглалг на содержание фенольных соединений, их антиоксидантную активность, активность и электрофоретический спектр пероксидазы экстрактов из каллуса Rhodiola rosea L., выращенного in vitro. Внесение Реглалга в питательную среду влияет положительно на увеличение биомассы каллуса, на накопление фенольных соединений, в том числе флавоноидов. Одновременно содержание пролина в клетках каллуса уменьшается, а антиоксидантная активность экстрактов увеличивается. В клетках каллуса выращенного на среде содержащей Реглалг установлено появление нового компонента изоформ пероксидазы. Указанные положительные изменения дают основание предполагать, что под влиянием препарата Реглалг надежность поддержания гомеостаза в клетках каллуса R. rosea увеличивается за счет повышения содержания фенольных соединений и активации ферментов, участвующих в регулировании окислительно-восстановительного потенциала клеток.

Cuvinte-cheie:

Rhodiola rosea L., calus, reglatorul natural de creştere Reglalg, biomasă, fenoli, flavonoide, capacitate antioxidantă totală. peroxidaza

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (1.11 MB)

Ediţia curentă

journal