Sun Home
Implicarea apei şi speciilor reactive de oxigen în senescenţa frunzelor plantelor

Autori:

ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BUCEACEAIA SVETLANA

Rezumat:

S-a demonstrat, că dereglarea homeostazei indusă de deshidratare provoacă formarea excesivă a SRO și apariţia stării de stres oxidativ, care la rândul său induce o serie de evenimente cuplate cu stoparea creşterii, senescenţa ţesuturilor, degradarea structurilor celulare şi moartea prematură a celulelor și organelor plantei. Cauza accelerării senescenței premature a frunzelor nivelului de jos şi mediu al plantelor în condiţii de secetă, este, pe de o parte, deshidratarea puternică a lor datorită capacităţii slabe de reţinere a apei, iar pe de altă parte, de forţa mare de atracţie a apei în frunzele tinere cu creşterea neterminată, păstrării la acestea a conductanţei stomatelor şi ratei fotosintezei ca furnizor de compuşi osmeofili.Relations between the changes of the water status, antioxidant protection and the droughtinduced premature leaf senescence of plants corn were studied. It has been shown that disruption of water homeostasis and antioxidant protection represents the main agencies that enable both the senescence of plants in optimal conditions and premature senescence, drought-induced. Dehydration causes excessive formation of the ROS, reducing the antioxidant activity and the occurrence of oxidative stress, which in turn induces a series of events coupled with the stopping of growth, senescence, tissue, cellular structural damage and premature death of the plant cells and organs. The cause of speeding up the senescence of leaf low level in drought conditions, is, on the one hand, strong dehydration of their own due to the capacity of low water retention and, on the other hand, the great force of attraction of water the young leaves with unfinished growth, keeping them stomata conductance and photosynthesis rate as osmeofili compounds provider. The similarity between programmed natural senescence and premature senescence, conditioned by drought, is the loss of turgor, enabled ROS training, decrease of capacity antioxidant protection, oxidative destructions structure membranes, inhibiting assimilation processes - events induced dehydration.Изучены корреляции изменений водного статуса, параметров антиоксидантной защиты и преждевременного старения листьев растений кукурузы, обусловленных засухой. Установлено, что нарушение водного гомеостаза и способности антиоксидантной защиты являются главными факторами, которые активируют процессы, как возрастного, так и преждевременного старения, вызванного засухой. Обезвоживание вызывает чрезмерное образование реактивных форм кислорода, ингибирование антиоксидантной активности и возникновение окислительного стресса, который, в свою очередь, вызываeт целый ряд событий, связанных с прекращением роста, старением, разрушением клеточных структур и с преждевременной смертью клеток и органов растений. Причиной ускорения преждевременного старения листьев нижнего яруса в условиях засухи, является, с одной стороны, их сильное обезвоживание из-за слабой их водоудерживающей способности, а с другой стороны, из-за более высокой сосущей силы молодых листьев с неоконченным ростом и сохранением у них устьичной проводимости и фотосинтеза как поставщика осмиофильных соединений. Сходство между запрограммированным, естественным старением и преждевременным, обусловленным засухой, состоит в потере тургоресцентности, усилении образования реактивных форм кислорода, в снижении способности антиоксидантной защиты и усилении окислительной деструкции клеточных структур, в ингибировании процессов ассимиляции, - события индуцированные обезвоживанием.

Cuvinte-cheie:

plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, Fotosinteză

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (329)

Anul:

2016

Descarcă

Download PDF (1.15 MB)

Ediţia curentă

journal