Sun Home
Specificul creşterii în înălţimea descendenţilor stejarului pufos (QuercuspubescensWilld.)în funcţie de provenienţa lor ecologică

Autori:

CUZA PETRU

Rezumat:

Au fost cercetate particularităţile privind creşterea descendenţilor stejarului pufos (Quercus pubescens Wild.) în culturile forestiere de diferită provenienţă ecologică. S-a demonstrat că dintre provenienţele investigate, cea „locală” s-a caracterizat prin cele mai rapide creşteri. Tot atât de bine au crescut puieţii proveniţi din Baimaclia. Considerăm că această sursă de seminţe se caracterizează prin eterogenitate genetică şi este bine adaptată, capabilă să-şi ajusteze starea de homeostazie la condiţiile staţionale ale locului de cultură. S-a stabilit că energia de creştere în înălţime a provenienţelor scade simţitor cu mărirea distanţei de la sursa locală de seminţe până la arboretul de origine. În baza rezultatelor obţinute recomandăm ca lucrările de împăduriri să se efectueze prin semănatul ghindei de provenienţă „locală”, sau cu cea recoltată din trupurile de pădure învecinate.The peculiarities of height growth of downy oak (Quercus pubescens Willd.) descendants of different ecological origin were investigated. The growth energy of local saplings was revealed to be higher descendants showed the same growth rate as the local seedlings. It seems that genetic heterogeneity and high adaptation of Baimaclia plantations allows its descendants to maintain the growth energy in new growing conditions. Based on the above mentioned information, for establishment of forest plantations, we recommend the breeding of downy oak by planting local or originated from adjacent area acorns. 14 Reference, 1 figure, 1 table Были исследованы особенности роста в высоту потомства дуба пушистого (Quercus pubescens Willd.) разного экологического происхождения. Выявлено что у потомств локального происхождения, проявляется более высокая энергия роста по сравнению c теми, которые происходят от семян с отдалённых мест сбора. В то же время показано, что у особей из Баймаклии проявляется аналогичный характер роста в высоту в сравнении с потомством местного происхождения. По видимому насаждения из Баймаклии отличаются генетической гетерогенностью и повышенной адаптацией, позволяющим потомству поддерживать энергию роста в новых условиях произрастания. На основании вышесказанного рекомендуем при создании ленных культур выводить потомства дуба пушистого путём посева семян локального происхождения или из близлежащих насаждений. Библ. – 1, рис. – 1, табл. - 1

Cuvinte-cheie:

stejar pufos, provenienţa ghindei, puieţi, creşterea.

Domenii:

Geografie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.54 MB)

Ediţia curentă

journal