Sun Home
Современное состояние изученности показателей психического здоровья у пациентов с хроническими вирусными гепатитами

Authors:

BEREZOVSCAIA ELENA

Abstract:

В статье проведен анализ данных научной литературы о состоянии изученности показателей психического здоровья у пациентов с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ). Проблема рассмотрена сквозь призму комплексного определения психического здоровья, которое основано на ведущей концепции санокреатологии. ХВГ ассоциируются с комплексом психических расстройств более чем в 50% случаев. Выделено четыре группы характерных нарушений психического здоровья. Отмечена высокая коморбидность ХВГ с депрессией, тревожностью, астенией, проявлениями алкогольной или наркотической зависимости. В опубликованных работах акцент делается на среднестатистические показатели и не учитывается характер психических расстройств в зависимости от патогенеза, формы заболевания, интеллектуального уровня пациента и, соответственно, отсутствует индивидуальный подход аттенуации психологических нарушений. Библ.-54, диаграммымы – 2, рис.-1, табл.1.În articolul se analizează datele literaturii de specialitate cu privire la starea cunoașterii indicatorilor de sănătate mintală la pacienții cu hepatită cronică (HC) virală. Problema este reflectată prin prisma definiției sănătății mintale, care se bazează pe conceptul principal al Sanocreatologiei. HC virală este asociată cu tulburări mintale complexe în mai mult de 50% din cazuri. Sunt evidențiate patru grupuri caracteristice de sănătate mintală. Se depistează o co-morbiditate mare de HC virală cu depresie, anxietate, oboseală sau dependentă de alcool și droguri. În lucrările analizate se fac concluzii reieşind din indicatorii medii ai datelor statistice şi nu includ caracterul tulburărilor mentale în dependență de patogeneza și forma bolilor, nivelul intelectual al pacientului şi în consecinţă nu există o abordare individuală pentru atenuarea tulburărilor psihice. Cuvinte cheie: sănătate mentală, sanocreatologie, hepatită cronică virală, depresie, anxietate, tulburări de comportament, calitatea vieții.This article analyses data from scientific literature about the state of knowledge of mental health indicators in patients with Chronic Viral Hepatitis (VH). The problem is reflected through the prism of broad definition of mental health, based on the main concept of Sanocreatology. Chronic VH is associated with complex mental disorders in over 50% of the cases. Four groups of characteristic mental health problems have been highlighted. A high comorbidity of Chronic VH and depression, anxiety, asthenia, alcohol or drug dependences has been noticed. Scientific papers mainly focus on the average parameters and do not take into account the nature of mental disorders, depending on the pathogenesis, the form of diseases, the intellectual level of the patient and, accordingly, it lacks an individual approach to attenuation of psychological disorders. 54 references, 2 diagrams,1 figure, 1 table

Cuvinte-cheie:

психическое здоровье, санокреатология, хронические вирусные гепатиты, депрессия, тревожность, расстройства поведения, качество жизни.

Domains:

Biologie

Number:

3 (327)

Year:

2015

Download

Download PDF (0.71 MB)

Сurrent edition

journal