Sun Home
Particularităţile germinării seminţelor de Triticum Aestivum L. expuse şocului termic

Autori:

JELEV (HADÎRCA) NATALIA, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR, DASCALIUC ALEXANDRU

Rezumat:

A fost determinată dinamica de germinare şi apariţie a rădăcinilor seminale la plantulele obţinute din seminţele soiului de grâu Odescaia 267 imersate în apă, la temperatura 4oC, pe parcursul diferitor perioade de timp (martor) şi ulterior expuse şocului termic (ŞT) cu diferite temperaturi şi durate de timp (experiment). Cinetica îmbibării apei în seminţe se schimba consecutiv pe parcursul a trei perioade. În fiecare perioadă ea poate fi descrisă cu ajutorul unei ecuaţii de gradul doi, cu coeficienţi de proporţionalitate specifici. De la începutul îmbibării, în fiecare perioadă succesivă, viteza sporirii umidităţii seminţelor scădea semnificativ, atingând valoarea staţionară (etapa finală) abia după 36 ore de îmbibare. Aceasta a sugerat ideea că anume la începutul fazei staţionare seminţele de grâu ating gradul optim de pregătire pentru germinare. Aceasta s-a confirmat prin atingerea valorilor maximale ale dinamicii de germinare şi de apariţie a rădăcinilor la seminţele imersate în apă pe parcursul perioadei 36 ore, intermediare la seminţele imersate în apă 12 ore şi joase - la seminţele din perioada a treia (72 ore). Efectele dăunătoare a unor doze specifice ale ŞT au fost severe, intermediare şi slabe fiind aplicate seminţelor prealabil imersate în apă 72, 12 şi 36 ore, respectiv. Datele obţinute susţin viziunea că efectele menţionate pot fi determinate de ieşirea din repaus a iniţialelor şi a celulelor „centrului de repaus” din meristemele rădăcinilor la seminţele din perioada a doua de imersare în apă şi de efectele negative a anoxiei asupra seminţelor imersate în apă îndelungat (în perioada a treia). Datele obţinute sugerează posibilitatea determinării termotoleranţei primare a diferitor genotipuri de grâu în baza aprecierii specificului derulării proceselor de germinare şi apariţie a rădăcinilor la plantulele obţinute din seminţele bine pregătite pentru germinare prin imersarea în apă (din perioada a doua) şi ulterior expuse unor doze specifice ale ŞT.The dynamics of Triticum aestivum L. (variety Odeskaya 267) wheat seeds germination and seminal roots appearance in norm and after exposition to heat shock (HS) was determined. The kinetics of water imbibitions in immersed in the cold water (at 4oC) seeds before germination can be separated into three periods, described by the different second order equations. The rate of water accumulation in wheat seeds significantly decreases in each subsequently period of immersion. This suggests a change of the seeds physiological state during transition from one period of water accumulation to another. This idea was confirmed by the different dynamics of germination and rate of seedling roots appearance in frame of each period. Mentioned parameters are achieving the maximal level in the second period of seeds immersion in water (12-36 hours), intermediate level in the first period (0-12 hours) and minimal level in the third period (36-130 hours). Harmful effects of different doses of HSwere severe, intermediate and weak for seeds previously immersed in water during 72, 36 and 12 hours, respectively. These differences may be explained by the specificity of physiological state of the "quiescent center" cells of different seminal roots meristems during I-st and II-d periods of imbibitions, and by the negative effects of anoxia on root initials and "quiescent center" cells during III-d period of immersion. These data support the vision about the possibility of appreciation the initial thermal tolerance of different wheat genotypes by determining the specificity of germination and roots appearance of seedlings obtained from the seeds prepared for germination by immersing in cold water and then exposed to specific doses of HS. 17 references, 4 figures Была исследована динамика прорастания и появления семенных корней у проростков пшеницы сорта Одесская 267, полученных из семян, замоченных в течение различных периодов времени в воде, при температуре 4oC, и последующим воздействием на экспериментальные семена различными дозами теплового шока (ТШ). Кинетика поглощения воды семенами последовательно менялась на протяжении трех периодов. В каждом периоде она может быть описана уравнением второй степени, со специфическими коэффициентами пропорциональности. С начала замачивания, в каждый последующий период, скорость поглощения воды семенами значительно уменьшалась, достигнув стационарного уровня (заключительный этап) лишь после 36 часов замачивания. Это привело к мысли, что именно в начале стационарной фазы семена пшеницы достигают оптимального уровня готовности к прорастанию. Это предположение было подтверждено достижением максимального значения динамики прорастания семян и появления корней при погружении семян в воду в течение 36 часов, промежуточного - у семян, погруженных - в воде в течение 12 часов, и низкого – у семян третьего периода (72 часа). Вредные воздействия определенных доз ТШ были слабыми, промежуточными и тяжелыми для семян, которые предварительно были погружены в воду в течение 72, 36 и 12 часов соответственно. Полученные данные подтверждают мнение, что упомянутые эффекты могут быть из-за выхода из состояния покоя инициалей и клеток "центра покоя" меристем корня семян во время второго периода погружения в воду и из-за негативных последствий аноксии семян, погруженных в воде длительное время (в третьем периоде). Данные результаты указывают на возможность определения первичной термоустойчивости различных генотипов пшеницы на основе оценки специфики прохождения процессов прорастания и появления корней у проростков, полученных из хорошо подготовленных к прорастанию семян путем погружения в воду (во втором период) а затем обработанные специфическими дозами ТШ. Библ. 17 , рис.4.

Cuvinte-cheie:

Triticum aestivum L., seminţe, rădăcini, germinare, dinamica îmbibării cu apă, şoc termic.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.78 MB)

Ediţia curentă

journal