Sun Home
Mecanisme genetico-moleculare ale rezistenţei plantelor la stresul biotic

Autori:

ŞESTACOVA TATIANA, TABĂRĂ OLESEA

Rezumat:

Controlul bolilor la plante este un obiectiv major al ameliorării, programelor de monitorizare a patologiilor şi chimiei agricole. Plantele au dezvoltat pe parcursul evoluţiei mecanisme de apărare constitutive, pre-existente, reprezentate de barierele mecanice (peretele celular, cuticula etc.) sau compuşi secundari antimicrobieni pre-existenţi – fitoanticipine, şi induse, determinate de atacul patogenilor, cum ar fi fortificarea peretelui celular sau inducerea sintezei fitoalexinelor, substanţelor fenolice ş.a. Reacţia de răspuns a plantelor se manifestă prin procese biochimice şi fiziologice similare, indiferent de tipul rezistenţei, însă inducerea acestei este diferită. Articolul prezintă o analiză a datelor recente, privind diferite tipuri de rezistenţă şi mecanismele de apărare cunoscute la plante sub aspectul genetico-molecular. Control of plant diseases has fundamental importance and it is a major goal of plant breeding, pathology monitoring programs and agrochemical industry. However, during the evolution the plants have developed a large set of defense mechanisms: constitutive, such as mechanical barriers or pre-existing antimicrobial secondary compounds, and induced, such as responses to pathogen attack. These mechanisms can be activated in various types of resistance (specific, nonspecific, systemic, etc.), being largely common at cellular, molecular and genetic levels of organization. Article includes recent data regarding different types of resistance and defence mechanisms characteristic for plants, revealing genetic and molecular aspects. 68 references, 3 figures, 1 table. Контроль болезней растений имеет фундаментальное значение и является основной целью селекции растений, программ мониторинга патологий и агрохимической промышленности. Однако, растения в ходе эволюции развили широкий набор защитных механизмов: пассивных, как механические барьеры и вторичные метаболиты, и активных в ответ на атаку патогенов. Эти механизмы могу быть активированы в рамках различных типов устойчивости (специфической, неспецифической, системной и др.), являясь во многом сходными на клеточном, молекулярном и генетическом уровне организации. Статья включает современные данные о различных типах устойчивости и защитных механизмах растений, выявляя генетико-молекулярные особенности. Библ. – 68, рис. – 3, табл. – 1.

Cuvinte-cheie:

rezistenţă specifică, rezistenţă nespecifică, SAR, gene de rezistenţă, răspuns hipersensibil.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.76 MB)

Ediţia curentă

journal