Sun Home
Identification of genes differentially expressed in sunflower during interaction with Plasmopara Halstedii

Autori:

ŞESTACOVA TATIANA, PORT ANGELA, DUCA MARIA

Rezumat:

Mana, cauzată de agentul patogen din clasa oomicetelor Plasmopara halstedii, este una dintre cele mai devastatoare boli ale florii-soarelui cultivate (Helianthus annuus L.). Cu toate acestea, interacţiunea între floarea-soarelui şi P. halstedii nu este bine studiată. Pentru identificarea genelor cu expresia diferenţiată în cazul reacţiei florii- soarelui la P. halstedii a fost analizată activitatea transcipţională a genelor asociate cu răspunsul defensiv la cinci genotipuri de floarea-soarelui din RM, care au fost infectate natural cu mana. În total 14 secvenţe de gene şi opt EST-uri au fost luate în studiu. În baza clasificării după funcţie la plante model şi gradului înalt de omologie au fost atribuite categorii funcţionale secvenţelor studiate. Grupul cel mai mare a cuprins genele superoxid dismutazelor, catalazelor etc. Mai mult ca atât, în acest studiu au fost incluse genele implicate în transducerea semnalelor şi factori de transcripţie, expresaţi în timpul răspunsului defensiv la patogeni. Evidenţierea genelor cu expresie diferenţiată în răspunsul florii-soarelui la mana a relevat parţial mecanismul molecular asociat cu rezistenţaDowny mildew, caused by the pathogenic oomycete Plasmopara halstedii, is the one of most devastating diseases of cultivated sunflower (Helianthus annuus L.). However, the interaction between sunflower and P. halstedii is still poorly understood. In order to identify differentially expressed genes in sunflower during interaction with P. halstedii, the expression of defence associated genes was analysed in five sunflower genotypes from Republic of Moldova, which were naturally infected with downy mildew. In total, 14 sunflower gene sequence and eight ESTs were used in study. The functional categories of investigated sequences were assigned on the base of function classification established in model plant and significant homology. The largest groups contained genes for SOD, catalase etc. Moreover, the signal transduction related genes and important transcription factors involved in defense response against phytopathogens were included in the present study. Briefly, the genes differentially expressed in response to downy mildew revealed the partially distinct molecular mechanism associated with the resistance of sunflower against P. halstedii. 15 references, 2 figures, 1 tableЛожная мучнистая роса (ЛМР), вызываемая патогенным оомицетом Plasmopara halstedii, является одним из самых серьезных заболеваний подсолнечника (Helianthus annuus L.). Однако, механизм взаимодействия подсолнечника и ЛМР до сих пор недостаточно изучен. Для идентификации генов дифференциально экспрессируемых при взаимодействии P. halstedii и подсолнечника, была проанализирована экспрессия генов, ассоциированных с защитным ответом у пяти генотипов подсолнечника из РМ, инфицированных ЛМР в полевых условиях. В целом, в исследовании были использованы 14 последовательностей генов и восемь EST. На основе классификации функции для модельного организма и значительной гомологии отобранным последовательностям были присвоены функциональные категории. Самая большая группа содержала гены супероксиддисмутаз, каталаз и других. Более того, в данном исследовании были изучены гены, участвующие в переносе сигнала, и транскрипционные факторы, вовлеченные в защитный ответ. Дифференциальная экспрессия генов в ответ на воздействие ЛМР выявило частично молекулярный механизм, связанный с устойчивостью подсолнечника к ЛМР. Библ. – 15, рис. – 2, табл. – 1.

Cuvinte-cheie:

Helianthus annuus L. – Plasmopara halstedii – răspunsul defensiv – genele cu expresia diferenţiată – PCR cantitativ.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.85 MB)

Ediţia curentă

journal