Sun Home
Efectul acidului salicilic asupra procesului de adaptăre a plantelor la secetă

Autori:

MELENCIUC MIHAIL

Rezumat:

S-a studiat efectul acidului salicilic şi derivaţilor lui cu cationi de NH4 , K , Mg asupra proceselor fiziologice a plantelor isohidrice de Zea mays L. şi anisohidrice de Sorghum bicolor L., Möench în diferite condiţii de umiditate. S-a stabilit, că particularităţile de autoreglare a status-ului apei, induse de secetă, sunt asociate cu caractere morfologice adaptive: reducerea suprafeţei de evaporare prin senescenţa frunzelor inferioare (la porumb) şi lăstarilor adventivi (la sorg), frunze rulante (la porumb), cutinizare şi exudaţii de oxizi de siliciu (la sorg). S-a demonstrat, că salicilaţii participă în inducţia mecanismelor de toleranţă a plantelor la secetă prin modularea absorbţiei, conductibilităţii hidraulice, rezistenţei stomatelor şi intensităţii transpiraţiei. Atare modificări adaptive sunt orientate spre eficientizarea maximă a utilizării apei în procesul de producţie. Tratarea seminţelor înainte de semănat şi aparatului foliar al plantelor cu salicilaţi relevant majorează toleranţa organismului la intemperiile ulterioare, ceea ce se repercutează asupra creşterii, productivităţii şi recoltei plantelor.The effect of salicylic acid and its derivatives with NH4 , K , Mg cations on the physiological processes in isohydric (Zea mays L) and anisohydric (Sorghum bicolor L., Moench) plants has been studied in different conditions of soil water content. Experiment results show that the regulation of plant water status in drought conditions is associated with adaptive morphological characters: reducing surface evaporation by the senescence of lower leaf (maize) and lateral shoots (sorghum), leaf rolling (maize), cutinization and exudation of silicon oxide (on sorghum). Thus, salicylates participate in the induction mechanisms of plant drought tolerance by modulating the absorption, hydraulic conductivity, stomatal resistance and transpiration intensity. Such adaptive changes are intended for maximum efficiency of water use in the production process. Treatment of seeds and plant foliage with relevant salicylates increases the organism's tolerance to insufficient water supply, which positively affects growth and productivity of plant crops. 26 references, 2 figures, 4 tables.Изучено влияние салициловой кислоты и её соединений с катионами NH4 , K , Mg на физиологические процессы изогидрических (Zea mays L.) и анизогидрических (Sorghum bicolor L. Moench) растений в условиях недостаточной влажности. Установлено, что особенности саморегуляции водного статуса в условиях засухи, обусловлены морфологическими адаптивными признаками: уменьшением поверхности испарения высыханием нижних листьев (кукуруза) и придаточных побегов (сорго), свертыванием листьев (кукуруза), кутинизацией листьев и экссудацией окиси кремния (сорго). Показано, что салицилаты участвуют в индукции механизмов засухоустойчивости растений путем модуляции поглощения воды, гидравлической проводимости, состояния устьиц и интенсивности транспирации. Такие адаптивные изменения направлены на повышение эффективности использования воды растениями. Обработка семян и листьев растений салицилатами увеличивает устойчивость к недостаточному увлажнению что положительно отражается на рост и продуктивность растений. Библ. – 26, рис. – 2, табл. – 4

Cuvinte-cheie:

status-ul apei, conductibilitatea stomatelor, caractere morfologice, secetă, rezistenţă.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.96 MB)

Ediţia curentă

journal