Sun Home
Dinamica modificării componenţei biochimice a Spirulinei pe durata cultivării în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare

Авторы:

RUDIC VALERIU, RUDI LUDMILA, CHIRIAC TATIANA, CODREANU SVETLANA, DUMBRĂVEANU VERONICA, DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, CEPOI LILIANA, MISCU VERA, GHELBET VIORICA, CHELMENCIUC VIORICA

Резюме:

În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor asupra dinamicii modificării componenţei biochimice a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis, cultivată în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare. Au fost testate două regimuri de iluminare - continuă şi periodică (12 ore lumină :12 ore întuneric), iar în biomasa obţinută a fost monitorizat conţinutul cantitativ al proteinelor, lipidelor, glucidelor, pigmenţilor ficobilinici, carotenoizi, clorofilei. Productivitatea spirulinei în modele experimentale a fost similară, diferenţele fiind observate în componenţa biomasei. Regimul de cultivare de tip periodic poate fi considerat mai puţin favorabil culturii de spirulină, chiar dacă este propriu mediului natural de creştere, fiind asociat cu reducerea cantităţii de proteină şi creşterea conţinutului hidraţilor de carbon în biomasă, precum şi cu o acumulare mai pronunţată a produselor peroxidării lipidice, în special la finele perioadei de monitorizare. În condiţiile regimului de iluminare continuă se menţine un nivel stabil redus al produselor peroxidării pe toată durata cultivării, fiind o mărturie a condiţiei fiziologice normale în biomasa de spirulină. The paper presents the results of the research in laboratory conditions on the dynamics of changes in biochemical composition of Spirulina platensis, depending on the lighting regime. Two modes of continuous and photoperiodical illumination (12 hour light / 12 hours dark) were tested and the quantitative content of proteins, lipids, carbohydrates, chlorophyll, carotenoids and phycobilins in produced biomass was monitored. Spirulina productivity in experimental models was similar, the only differences being observed in biomass composition. Photoperiodical lighting regime can be considered less favorable for spirulina culture, even if it is the natural mode of cyanobacterium growth. It leads to a reduced amount of protein and increased carbohydrate content in biomass, as well as to a more pronounced accumulation of lipid peroxidation products, especially at the end of the monitoring period. The level of peroxidation products remains stable-low throughout cultivation under continuous illumination regime, revealing the normal physiological condition of spirulina biomass.В статье представлены результаты исследования по динамике изменения биохимического состава биомассы спирулины, выращенной в лабораторных условиях, в зависимости от режима освещения. Эксперименты проводились в режиме непрерывного освещения и периодичного освещения (12 час света:12 часов темноты). В полученной биомассе определяли количественное содержание белков, липидов, углеводов, пигментов. Производительность спирулины в экспериментальных моделях были одинаковыми, различия наблюдались в составе биомассы. Условия культивирования в режиме периодичного освещения можно считать менее благоприятными для выращивания спирулины, даже если это ее естественная среда. Это связано с уменьшением количества белка и увеличение содержания углеводов в биомассе, а также накоплением продуктов перекисного окисление липидов, особенно в конце периода мониторинга. При непрерывном режиме освещения стабильность продуктов перекисного окисления на протяжении периода выращивания, свидетельствует о нормальном физиологическом состоянии биомассы спирулины. Библ. – 16, рис. - 7.

Cuvinte-cheie:

Spirulina platensis, proteine, lipide, dialgehidă malonică, glucide, ficobiline, carotenoizi, regim de iluminare

Сферы:

Biologie

Номер:

3 (327)

Год:

2015

Скачать

Download PDF (0.64 MB)

Текущие издание

journal