Sun Home
Aprecierea accelerată a termotoleranţei genotipurilor de grâu în baza specificului influenţei şocului termic asupra germinării seminţelor

Авторы:

JELEV (HADÎRCA) NATALIA, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR, GORE ANDREI, DASCALIUC ALEXANDRU

Резюме:

În baza analizei influenţei şocului termic cu diferite temperaturi (factorul intensiv) şi durate de expoziţii (factorul extensiv) asupra parametrilor de germinaţie a seminţelor a fost testată posibilitatea distribuţiei soiurilor de grâu după termotoleranţă. Datele obţinute au demonstrat că seminţele soiurilor de grâu răspund în mod individual la expunerea cu doze specifice ale şocului termic. În baza parametrilor de germinare a seminţelor şi dinamicii de apariţie a rădăcinilor, 19 soiuri de grâu au fost distribuite după termotoleranţă. Parametrii dozei şocului termic optimali pentru separarea unui număr mare de genotipuri de grâu după termotoleranţă şi cei necesari pentru selectarea unor forme cu termotoleranţă deosebită (înaltă sau joasă) sunt diferiţi. Se presupune că procedeele propuse, datorită simplicităţii, productivităţii şi puterii de rezoluţie înalte ar putea fi utilizate nu numai pentru aprecierea termotoleranţei diferitor genotipuri de grâu, dar şi pentru a determina influenţa condiţiilor de cultivare şi reglatorilor de creştere asupra termotoleranţei seminţelorThe possibility of wheat varieties distribution by their thermotolerance was tested on the basis of the analysis of heat shock influence with different temperatures (intensity factor) and durations of exposition (extensity factor) on the parameters of seed germination. The obtained data demonstrate that seeds of wheat varieties respond specifically to heat shock. Based on seed germination and root emergence, 19 wheat varieties were distributed according their thermotolerance. The optimal doses of heat shock for distributing a large number of wheat genotypes by their thermotolerance and those needed for the selection of forms with particular (high or low) thermotolerance are different. It is assumed that proposed procedures, due to their simplicity, power of resolution and high productivity could be used not only for assessement the thermotolerance of different wheat genotypes, but also to determine the effect of cultivation conditions, or application of growth regulators on seeds thermotolerance. 16 references, 5 figuresБыла протестирована возможность распределения сортов пшеницы по их термоустойчивости на основе результатов анализа влияния теплового шока различными температурами (фактор интенсивности) и длительностями воздействия (фактор экстенсивности), на значения параметров характеризующие прорастание семян. Полученные данные показали, что семена различных сортов пшеницы реагировали специфично на определенные дозы теплового шока. Исходя из значений параметров прорастания семян и динамики роста корней, исследуемые 19 сортов пшеницы были распределены по термоустойчивости. Оптимальные дозы теплового шока, которые необходимы для разделения большего количества генотипов пшеницы по их термоустойчивости и те которые необходимы для селекции форм с высокой или низкой термоустойчивости различны. Предполагается, что предложенные процедуры, благодаря их легкости, высокой разрешающей способности и производительности, могут быть использованы не только для оценки термоустойчивости различных генотипов пшеницы, но и для определения влияния регуляторов роста и условий выращивания на термоустойчивости семян. Библ. 16 , рис.5.

Cuvinte-cheie:

Triticum aestivum L., termotoleranţa, germinaţia seminţelor, şocul termic.

Сферы:

Biologie

Номер:

3 (327)

Год:

2015

Скачать

Download PDF (0.65 MB)

Текущие издание

journal