Sun Home
Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare

Autori:

RUDIC VALERIU, RUDI LUDMILA, CHIRIAC TATIANA, CODREANU SVETLANA, DUMBRĂVEANU VERONICA, DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, CEPOI LILIANA, MISCU VERA, COJOCARI ANGELA, SADOVNIC DANIELA, CHELMENCIUC VIORICA

Rezumat:

În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor asupra dinamicii modificării activităţii antioxidante a extractelor hidric, hidroetanolic de 50% şi etanolic obţinute în baza biomasei de Spirulina platensis, cultivată în condiţii de laborator în regim de iluminare continuă şi 12/12 ore zi/noapte. Capacitatea de inhibiţie a radicalului cation ABTS a extractelor hidric şi etanolic este semnificativ mai înaltă în cazul biomasei crescute în condiţii de iluminare continuă. În extractele hidroetanolice de 50% aceeaşi tendinţă se menţine doar pe durata fazei exponenţiale de creştere. Cea mai performantă capacitate antiradicalică faţă ABTS˙ este caracteristică extractului etanolic obţinut din biomasa de stirulină crescută în condiţii de iluminare continuă (până la 70,14% inhibiţie). Capacitatea antiradicalică faţă de radicalul DPPH a extractelor hidroetanolic şi etanolic din biomasa de spirulină crescută în regimuri diferite de iluminare este practic la acelaşi nivel, iar fluctuaţiile observate pe parcurs sunt determinate de vârsta culturii. În cazul extractului hidric capacitatea de inhibiţie a radicalului DPPH este de peste 6 ori mai înaltă în cazul când pentru extragere este utilizată biomasa crescută în condiţii de iluminare continuă faţă de cea obţinută la iluminare în regim fotoperiodicThis article deals with dynamics of antioxidant activity of water, hydroethanolic (50%) and etanolic extracts from Spirulina platensis grown under laboratory conditions and two light regimens: continuous and photoperiodical (12 h light /12 h dark) lighting. The ability of water and etanolic extracts to inhibit the ABTS radical cation is significantly higher in the case of biomass grown under continuous illumination. In hydroethanolic 50% extracts the same tendency is maintained only during the exponential phase of growth. The highest antiradical capacity against ABTS˙ (up to 70.14% inhibition) was shown by ethanol extract of spirulina biomass grown under continuous illumination. Antiradical activity against DPPH radical of hydroethanolic and ethanolic extracts of spirulina biomass grown in different lighting regimes practically does not vary; the only fluctuations observed during the process are determined by culture’s age. The ability of water extract to inhibit DPPH radical is 6 times higher in the case when the biomass used for extraction is grown under continuous illumination than that obtained under photoperiodical illumination.. В статье представлены результаты исследования по изучению динамике изменения антиоксидантной активности водного, этанольного и водноспиртового (50%-ного) экстрактов, полученных из биомассы спирулины, выращенной в лабораторных условиях при непрерывном освещении и при режиме 12/12 часов день / ночь. Способность водного и этанольного экстрактов ингибировать катион-радикал ABTS значительно выше в случае биомассы, выращенной при непрерывном освещении. В водноспиртовых экстрактах также тенденция сохраняется только во время фазы экспоненциального роста. Самая высокая антирадикальная активность по отношению к ABTS˙ характерна для этанольного экстракта из биомассы, полученной при непрерывном освещении (до 70.14% ингибирования). Антирадикальная активность по отношению к DPPH˙этанольного и водноэтанольного экстрактов биомассы спирулины, выращенной в различных режимах освещения находится на одном уровне. Наблюдаемые колебания определяется возрастом культуры. Антирадикальная активность по отношению к DPPH˙водного экстракта в 6 раз выше в случае экстракции из биомассы полученной при непрерывном освящении. Библ. – 15, рис. - 6

Cuvinte-cheie:

Spirulina platensis, activitatea antioxidantă, regim de iluminare.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (327)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.6 MB)

Ediţia curentă

journal