Sun Home
The zoobenthos role in the development of the parasitic communities in Kuchurgan reservoir

Autori:

FILIPENCO SERGHEI

Rezumat:

The Kuchurgan reservoir, which is the cooling pond of the Moldavian central power station, can be characterized by a rich diversity of species and high quantitative indices of macrozoobenthos. About 370 species of parasites were detected in the organisms living in the reservoirs, which including 40 species of nematodes, trematodes, cestodes and other parasites, involved in the life cycles of the zoobenthos. Most often, the mollusks and Oligochaeta worms have the role of intermediate hosts of the parasites. This cooling pond has a greater diversity of parasites species in comparison to reservoirs with natural thermal regime, partially as results of increased eutrophication and the development of abundant benthic communities.Lacul de acumulare refrigerent Cuciurgan se caracterizează printr-o diversitate specifi că şi indici cantitativi inalți ai macrozoobentosului. În componența parazitofaunei la peștii din lacul refrigerent au fost înregistrate 370 de specii de paraziţi, inclusiv 40 de specii de nematode, trematode, cestode şi acantocefali, care implică în ciclurile lor vitale organismele zoobentonice. Cel mai des în rolul de gazde intermediare ale paraziţilor sunt moluştele şi oligochetele. Lacul refrigerent Cuciurgan, comparativ cu bazinele cu regim termic natural, se deosebeşte printr-o componență mai bogată a speciilor parazitare, inclusiv datorită eutrofi zării înalte şi dezvoltării abundente a comunităţilor bentonice.Кучурганское водохранилище-охладитель Молдавской ГРЭС характеризуется богатым видовым разнообразием и высокими количественными показателями развития макрозообентоса. У рыб водохранилища зарегистрировано около 370 видов паразитов, в том числе около 40 видов из нематод, трематод, цестод и скребней, вовлекающих в свои жизненные циклы организмы зообентоса. Чаще всего в роли промежуточных хозяев паразитов выступают моллюски и олигохеты. Водоем-охладитель отличается более богатым видовым составом паразитов в сравнении с водоемами с естественным термическим режимом, в том числе благодаря повышенной эвтрофикации и обильному развитию бентических сообществ.

Cuvinte-cheie:

zoobentos, parasites, fishes, Kuchurgan reservoir, the cooling pond of the power station.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.07 MB)

Ediţia curentă

journal