Sun Home
Răspunsul specific şi nespecific al plantelor la acţiunea stresului hidric şi termic: relaţiile interactive dintre status-ul apei şi protecţia antioxidantă

Autori:

ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, LEAHU IGOR, TOMA SIMION

Rezumat:

În lucrare se analizează informaţia ştiinţifică despre impactul stresului, cauzat de condiţiile hidro-termice nefavorabile repetate în timp, asupra proceselor funcţionale ale plantelor prin prisma formării cros-toleranţei şi stres – memoriei. Tot mai multe date demonstrează, că expunerea plantelor la condiţii de stres moderat la primele etape de dezvoltare de multe ori induce rezistenţa şi la alte tipuri de stres – cros-toleranţa. Totodată, plantele, ce au suportat un stres moderat la etapele iniţiale ale ontogenezei, suportă mai uşor stresul repetat în timp datorită apariţiei ”stres - memoriei” – capacităţii de a reacţiona ulterior adecvat la factorul nefavorabil. Se demonstrează, că în formarea cros – toleranţei şi stres-memoriei sunt implicate astfel de reacţii nespecifi ce cum ar fi capacitatea de homeostatare a apei în organism şi intensifi carea eliminării speciilor reactive de oxigen. Interrelaţiile apei, SRO şi fitohormonilor formează o reţea integrată de semnalare, care în condiţii de stres asigură inducerea mecanismelor nespecifi ce de protecţie şi rezistenţă la cei mai diferiţi factori.This paper analyses the scientific information about the impact of recurrent droughts and temperature stress on the functional processes of plants through the prism of cross-tolerance and stress-memory. More and more data demonstrate that exposure of plants to moderate stress conditions at early stages of development often induces resistance to other types of stress - so called cross-tolerance. At the same time, the plants, which have suffered a moderate stress at the initial stages of ontogenesis, support more easily the repetitive stress thanks to the “stressmemory”. It is demonstrated that the formation of the cross-tolerance and stress-memory involve nonspecific reactions, such as the ability to maintain the water homeostasis in the organism and to intensify the neutralization of reactive oxygen species. The interrelation between the water, ROS and phytohormones form an integrated signaling network that under stress conditions provides the induction of specific and nonspecific protection mechanisms and resistance to the various factors.В статье приводится анализ литературной информации о влиянии водного и температурного стресса, обусловленного повторяющимися во времени неблагоприятными условиями, на физиологические процессы через призму кросс - устойчивости и стресс - памяти. Все больше и больше данных доказывающих, что растения, подвергнутые на ранних стадиях развития действию умеренного стресса одного фактора, часто становятся устойчивыми и к другим неблагоприятным факторам - у растений формируется кросс – устойчивость. Кроме того, полагают, что у растений, перенесших умеренный стресс в начале вегетации, появляется, так называемая, стресс-память – способность адекватно реагировать на тот же вид стресса, повторяющийся во времени. Показано, что в формирование кросс - устойчивости и стресс - памяти вовлечены такие неспецифические реакции как способность сохранения водного гомеостаза и активности систем защиты от реактивных форм кислорода. Взаимодействие водного статуса, системы антиокислительной защиты и фитогормонов формирует интегральную сигнальную сеть, обеспечивающую индукцию неспецифических механизмов защиты и устойчивости к самым различным факторам.

Cuvinte-cheie:

cros-toleranţă, stres – memorie, reacţii specifi ce şi nespecifi ce, capacitatea de homeostatare a apei, protecţie antioxidantă.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.12 MB)

Ediţia curentă

journal