Sun Home
Particularităţile biologice şi evoluţia populaţiei raţei roşii (Aythya nyroca) in bazinele acvatice interfluviale Nistru-Prut

Autori:

MUNTEANU ANDREI, COJAN CONSTANTIN, BOGDEA LARISA

Rezumat:

Lucrarea dată prezintă date despre evoluţia populaţiei speciei raţa roşie (Aythya nyroca), care în anii ‘60 ai sec. XX era una din cele mai comune specii de raţe din ţară. Într-o perioadă scurtă s-a observat un declin pe tot arealul speciei. Efectivul raţei roşii s-a redus până la 30-50 de perechi. Pentru reproducere raţa roşie are nevoie de habitate cu plauri din vegetaţie emersă şi spaţiu acvatic bogat în vegetaţie submersă, cu adâncimi nu mai mici de 1-1,5 m. În ultimele decenii raţa roşie a devenit o specie cu statut de protecţie la nivel internaţional. Prădătorismul natural, asociat cu braconajul şi impactul produs de magistrala de cale ferată a dus la o scădere dramatică a cuibăritului multor specii acvatice, inclusiv a raţei roşii.This paper presents data on the evolution of population of Ferruginous Duck (Aythya nyroca), which in the 60s of XX century was one of the most common species of ducks in the country. In a short period it was observed a decline in the whole the species area. Actual number of species decreased to about 30-50 pairs. For breeding Ferruginous Duck needs habitats emerged with reed islets vegetation (reed, rush, sedge, nettle, ferns) and rich in vegetation submerged aquatic space with smaller depths of 1-1.5 m. In the last decades Ferruginous Duck has become a species with global protection status.Эта статья представляет данные об эволюции популяции белоглазого нырка (Aythya nyroca), который в 60-х гадах XX века, был одним из самых распространенных видов уток в стране. За короткий период времени, наблюдается снижение на протяжении ареала. На данный момент количество особей вида снизилась до 30-50 пар. Для размножения белоглазый нырок нуждается в спецальной среде обитания с тростниковой растительностью (тростник, широколистный рогоз, крапива, папоротники) и богатой растительностью погруженной водной пространство с меньшими глубинами 1-1,5 м. В последних десетилетие белоглазый нырок имеет статус глобальный защиты. Природные хищники в сочетании с браконьерством и присутствие железнодорожной дороги привели к резкому снижению гнездования многих водных видов птиц, в том числе белоглазого нырка. Библ. – 7.

Cuvinte-cheie:

Anatide, raţa roşie, specie rară, evoluţie, impact antropic.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.07 MB)

Ediţia curentă

journal