Sun Home
Modificări fiziologice asociate cu senescența naturală la plantele de porumb

Autori:

ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA

Rezumat:

Se știe, că la plantele de porumb uscarea primelor frunze (1-5) după trecerea plantelor la etapa a VI-ea de organogeneză este un caz particular de moarte fiziologică naturală, sau programată. Aceste frunze pier chiar dacă plantele cresc în condiții favorabile. Un proces asociat, și care precedă moartea programată a celulelor este senescența. Până în prezent mecanismele ce stau la baza îmbătrânirii rămân a fi obscure. În acest sens scopul lucrării a constat în identifi carea modifi cărilor fi ziologice care au loc în timpul senescenței naturale a frunzei a V-ea a plantelor de porumb crescute în condiții optime de umiditate, nutriție și lumină. Investigațiile indicilor fi ziologici s-au efectuat pe frunza a V-ea juvenilă, - la a X-ea zi după apariția din pâlnia plantei, când suprafața ei atinge mărimea potențială, precum și la vârsta de 30 zile, când 1/3 din suprafața frunzei era deja uscată. S-a stabilit, că procesul de senescență naturală a frunzei a V-ea a plantelor de porumb este asociat cu schimbări profunde şi semnifi cative în status-ul apei, conţinutul de pigmenţi, procesul de asimilaţie şi este declanşat de pierderea capacității de reținere a apei, deshidratare şi formarea excesivă a SRO, pierderea capacității antioxidante, cu consecinţe asupra destrucţiilor oxidative ale structurilor celulare.It is known that the withering of the first (1-5) leaves of corn plants, after the transition to the 6th stage of organogenesis, is a particular case of natural or programmed physiological death. These leaves perish even when plants grow in favourable conditions. The senescence is an associated process that precedes the programmed cell death. The mechanisms underlying the aging process remain still unclear. The aim of this article was to identify the physiological changes that occur during natural 5th leaf senescence in corn plants growing in optimum conditions of moisture, nutrition and light. The studies of physiological parameters were carried out on juvenile leaves at the 10th day of their development, when they reached the potential size, and after 30 days, when the third of leaf area was already dry. It was established, that the process of natural senescence of fifth leaf of corn plants is associated with significant changes in the water status, pigment content and photosynthetic process, induced by the loss of water homeostasis, dehydration, intensive formation of reactive oxygen species, a decreased antioxidant capacity and oxidative damages to cell structures.Известно, что высыхание первых (1 -5)листьев растений кукурузы, после перехода на 6-ой этап органогенеза, является частным случаем естественной физиологической, или программированной, смерти. Эти листья погибают, даже если растения растут в благоприятных условиях. Ассоциированный процесс, который предшествует программированному отмиранию клеток это старение. До сих пор механизмы, лежащие в основе процессов старения, остаются неясными. Целью данной работы было выявление физиологических изменений, которые происходят в процессе естественного старения V-го листа растений кукурузы, выращиваемых при оптимальных условиях влажности, питания и света. Исследования физиологических параметров проводили на ювенильных листьев – на 10-ый день после появления их из раструба, когда они достигают потенциальных размеров, а также после 30-и дней, когда 1/3 площади листьев была уже сухой. Установлено, что процесс естественного старения V-го листа у растений кукурузы связан с глубокими и существенными изменениями в водном статусе, содержании пигментов, ассимиляции и индуцирован значительным снижением водоудерживающей способности, обезвоживанием, интенсивным образованием реактивных форм кислорода, снижением антиокислительной способности и окислительным разрушением клеточных структур. Библ. 35, табл. 2, рис. 3.

Cuvinte-cheie:

plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, fotosinteză.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.34 MB)

Ediţia curentă

journal