Sun Home
Influence of trace elements on the vitis vinifera L. resistance to the wintering

Autori:

VELIKSAR SOFIA, TOMA SIMION, TUDORACHE GHEORGHE, DAVID TATIANA

Rezumat:

The first local complex compound of trace elements Microcom-V, dedicated for grape foliar fertilization, has been tested in fi eld conditions on 4 cultivars in comparison with two iron containing compounds – FeSO4 and Dissolvinе. The results of foliar treatment of vine, which were obtained in the 4 - year experiments (modification of content of photosynthetic pigments, microelements in the tissue, phosphor components and carbohydrates compounds, optimization of shoots growth and maturation, grape quality and quantity, winter resistance), let to assume, that complex of trace elements Microcom-V led to optimization of plant nutrition, improving grape quality, fuller realization of genetically based potential of frost and winter resistance.Primul complex autohton de microelemente Microcom-V, dedicat fertilizării foliară a viţei de vie, a fost testat în condiții de teren pe 4 soiuri tehnice în comparație cu doi compuși, ce conțin fier - FeSO4 și Dissolvine. Rezultatele obținute în 4 experimente, efectuate în diferite condiţii pe parcurs de 4 ani (modificarea conținutului de aminoacizi liberi, microelementelor, componenţilor fosforici și glucidelor în frunze şi bobiţe, pigmenți fotosintetici în frunze, creșterii și maturizării lăstarilor, calităţii și cantiăţii strugurilor, rezistenței la iernare) mărturisesc, că complexul de microelemente Microcom-V contribuie la optimizarea nutriției plantelor, îmbunătățirea calității strugurilor, realizarea mai deplină a potențialului genetic de rezistență la iernare.Первое местное комплексное микроудобрение Microcom-V, предназначенное для некорневой подкормки винограда, было испытано в полевых условиях на 4 сортах в сравнении с двумя железосодержащими микроудобрениями - FeSO4 и Dissolvinе. Результаты исследований, полученные в 4 – летних экспериментах (модификации содержания фотосинтетических пигментов в листьях, микроэлементов в органах растений, фосфорсодержащих и углеводных соединений, ускорение роста и вызревания побегов, улучшение качества и количества винограда, зимостойкости), свидетельствуют о том, что комплекс микроэлементов Microcom-V способствует оптимизации питания растений, более полной реализации генетически обусловленного потенциала зимостойкости винограда. Библ.- 11, табл. -7.

Cuvinte-cheie:

amino acids, carbohydrates, plant nutrition, Sugar, trace elements, grape resistance

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.16 MB)

Ediţia curentă

journal