Sun Home
Importanţa zonelor umede pentru menţinerea ihtiofaunei Nistrului şi Prutului inferior

Autori:

BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, ZUBCOV ELENA, UNGUREANU LAURENŢIA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, ENE ANTOANETA, DAVIDEANU GRIGORE

Rezumat:

Lucrarea de faţă reprezintă o sinteză a studiului ihtiofaunistic multianual efectuat în zonele umede ale Prutului şi Nistrului inferior. Ca rezultat s-au evidenţiat diverse tipuri de migraţii piscicole între ecosistemul de albie şi zonele inundabile (cu apă permanentă sau temporară). S-a constatat că diversitatea şi intensitatea acestor migraţii reprezintă o condiţie de importanţă majoră pentru conservarea bogăţiei specifice şi asigurarea unei productivităţi piscicole înalte a ecosistemelor lotice în întregime.This paper presents a synthesis of multiannual ichtyofaunistic studies performed in wetlands of Lower Denster and Prut The results showed various types of fish migrations between bed ecosystem and flood plain (with permanent or temporary water). It was found that the diversity and intensity of these migrations is a condition of major importance for the conservation of species wealth and ensuring high productivity of entirely lotic ecosystems.Данная работа является результатом многолетних ихтиологических исследований во влажных зонах Нижнего Прута и Днестра. Были выявлены разные типы миграций рыб, которые осуществляются между русловым биотопом и затопленными зонами реки. Доказано что разнообразие и интенсивность этих миграций имеют важнейшую роль для консервации видового богатства рыб и поддерживания высокой рыбной продуктивности всей речной экосистемы. Библ. – 10, таб. – 1.

Cuvinte-cheie:

ihtiofauna, zonă umedă, migraţii reproductive, specii fitofile.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.06 MB)

Ediţia curentă

journal