Sun Home
Impactul raţiei cu diferit conţinut al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corpului şobolanilor senili

Authors:

POLEACOVA LILIA

Abstract:

În articol este examinat impactul pe care îl are raţia alimentară cu diferit conţinut al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corpului şobolanilor senili. În scopul de a compara specificul influenţei raţiei cu diferit conţinut al componentelor constituente în perioada diminuării funcţiilor şi degradării morfofi ziologice, au fost analizate succint rezultatele influenţei dietei cu diversă componenţă a substanţelor nutritive asupra stării morfofi ziologice în perioada creşterii şi dezvoltării morfofuncţionale. Totodată este prezentată informaţia referitor la specificul inflenţei a unor sau altor componente în raţie, în condiţii de efort fizic, deoarece efortul fizic a constituit metoda de estimare a impactului raţiei cu diferit conţinut al componentelor constituente asupra potenţialului vital.The article examines the effects of diets with different content of nutrients on the body weight and vital potential of old rats. To compare the effects of diets with different content of nutrients in the process of function diminution and morpho-physiological degradation, the results of their influence on morpho-physiological state during functional growth and development are briefly analyzed. Presents information about the specific effects of different nutrients in the diet in terms of physical activity, which in our researches is used as criterion to assess the impact of diets on the vital potential of animals.В статье рассматривается влияние диеты с различным содержанием нутриентов на массу тела и жизненный потенциал старых крыс. Для сравнения влияние рационов с различным содержанием нутриентов на процесс диминуации функций и морфофизиологической деградации, кратко проанализированы результаты их влияния на морфо-физиологическое состояние в период морфо-функционального роста и развития. Представлена информация о конкретном влиянии различных нутриентов в рационе в условиях физической нагрузки, которая в наших исследованиях использована в качестве критерия оценки влияния рационов на жизненный потенциал животных.

Cuvinte-cheie:

raţie alimentară, perioadă de vârstă, şobolani senili, efort fi zic, înot, componente constituente, potenţial vital.

Domains:

Biologie

Number:

1 (325)

Year:

2015

Download

Download PDF (0.15 MB)

Сurrent edition

journal