Sun Home
Градиенты водного потенциала, транспирация и эффективное использование воды растениями сои Glycine max L.

Autori:

CHIRILOV ALEXANDRU, HARCIUC OLEG, COZMIC RAISA, CHIRILOV ELEONORA, BAŞTOVAIA SVETLANA, CHISTOL MARCELA

Rezumat:

В условиях вегетационного комплекса изучали особенности изменения водного потенциала в системе «корень-стебель-лист» растений сои Glycine max L., сортов Букурия, Клавера и Аура в зависимости от действия засухи и повышенного содержания бикарбоната натрия в почве в связи с интенсивностью транспирации листьев и показателями продуктивности растений. Установлено, что, как на уровне листовой пластинки, так и на уровне целого растения, между апикальной и базальной частью имеется градиент водного потенциала (ΔΨw), который может иметь разную направленность в зависимости от влагообеспеченности растения. При влажности почвы 70% ПВ градиент водного потенциала между апикальной и базальной частями отрицателен, способствуя току воды, а при 35% ПВ этот градиент положителен, препятствуя притоку воды к апикальной части листа. В градиенте водного потенциала целого растения выделены две подсистемы - «стебель-корни» и «лист-стебель». В условиях оптимальной влагообеспеченности градиент водного потенциала (ΔΨw) в верхней подсистеме («лист-стебель») характеризуется более отрицательными величинами по сравнению с ΔΨw в нижней подсистеме растений. При слабом засолении ΔΨw между листом и стеблем, хотя и изменяется, однако остается отрицательным и (как на незасоленной почве) не препятствует акропетальному транспорту воды из стебля в листья. При засухе ΔΨw в подсистеме «стебель-корни» изменяется вплоть до положительных значений, препятствуя транспорту воды из корней в стебли, что снижает транспирацию даже при существенно отрицательном ΔΨw в апикальной подсистеме («лист-стебель»). В условиях засухи градиент водного потенциала в базальной подсистеме (стебель-корни) является лимитирующим звеном регуляции водного статуса на организменном уровне, влияя на листовую поверхность и продуктивность растений сои. Для оценки эффективности использования воды растениями разных сортов сои использовали в качестве показателей урожай семян на единицу сухой массы и урожай семян на единицу листовой поверхности растений. Сокращение листовой поверхности при действии неблагоприятных факторов является адаптивным механизмом, способствующим поддержанию высокого индекса урожая, только в случае поддержания высокого уровня семенной продуктивности на единицу листовой поверхности. Снижение семенной продуктивности на единицу листовой поверхности приводит к снижению индекса урожайности. Библ.- 22, табл. -7În condiţiile complexului de vegetaţie au fost studiate particularităţile modifi cării potenţialului hidric în sistemul „ rădăcini-tulpină-frunze” la plantele de soia Glycine max L., soiurile Bucuria, Klavera şi Aura, în funcție de acțiunea secetei și conținutului sporit de bicarbonat de sodiu în sol în legătură cu intensitatea transpiraţiei frunzelor și indicatorii productivității plantelor. Se constată că atât la nivelul lamei frunzei, cât și la nivelul plantei întregi, între partea apicală și cea bazală are loc un gradient al potenţialului apei (ΔΨw), care poate avea diferită orientare în funcție de asigurarea plantei cu apă. La o umiditatea solului de 70% CTA ΔΨw între părţile apicală și bazală este negativ, contribuind la curentul de apă, iar la 35% CTA devine pozitiv, poprind fluxul de apă spre partea apicală a frunzei. În gradientul potenţialului apei la nivelul plantei intregi sunt deosebite două subsisteme - “tulpină-rădăcini” și “frunze - tulpină”. În condiții optime de asigurare cu apă gradientul potențialului hidric (ΔΨw) în cadrul subsistemului de sus («frunze-tulpină») se caracterizează prin valori negative mai pronunţate, în comparație cu ΔΨw a subsistemului de jos al plantei. La acţiunea salinităţii moderate ΔΨw între frunze și tulpini, deși variază, însă rămâne negativ și (ca şi pe sol nesalinizat) nu împiedică transportul acropetal al apei din tulpină în frunze. La acţiunea secetei ΔΨw în subsistemul «tulpină-rădăcini» se modifi că până la valori pozitive, poprind transportul apei din rădăcini în tulpini, ceea ce reduce transpirația, chiar și atunci când ΔΨw în subsistemul apical (“frunze-tulpină”) este semnifi cativ negativ. În condiţii de secetă gradientul potenţialului apei în subsistemul bazal (tulpină-rădăcini) este veriga limitativă a reglării statusului apei la nivel de organism, afectând suprafața foliară și productivitatea plantelor. Pentru a evalua eficienţa utilizării apei de către plante a diferitor soiuri de soia s-a folosit în calitate de indicatori recolta de semințe raportată la o unitate de masă uscată şi la o unitate de suprafață foliară a plantelor. Reducerea suprafeței foliare la acțiune factorilor nefavorabili este un mecanism adaptiv care contribuie la menținerea la nivel înalt a indicelui de recoltă numai în cazul dacă se menține la un nivel ridicat productivitatea de semințe raportată la o unitate de suprafată foliară. Reducerea productivităţii de semințe raportată la o unitate de suprafață foliară duce la scăderea indicelui de productivitate a plantelor.The cultivation of Bucuria, Clavera and Aura varieties of soybean Glycine max L was carried out in vegetative complex growth conditions, in order to study the characteristics of the water potential variation in “root-stem-leaf” system, depending on the action of drought and high content of sodium bicarbonate in the soil, due to leaf transpiration and plant productivity rates. It was found that at both, the leaf and the whole plant level, there is a water potential gradient (ΔΨw) between the apical and basal part, whose orientation depends on the plant moisture content. The water potential gradient between the apical and basal parts is negative and facilitates water fl ow, when soil moisture reaches 70% PV. This gradient is positive in case of soil moisture of 35% PV, hindering the water fl ow to the leaf apical part. Two subsystems - “stem-roots” and “leafstem”, are highlighted for the water gradient potential of the whole plant. Under optimum moisture conditions, the water gradient potential (ΔΨw) in the upper subsystem (“leaf-stem”) has more negative values, compared to the (ΔΨw) in the bottom subsystem. In case of low salinity, the ΔΨw between leaf and stem, although it varies, however remains negative (as in non-saline soils) and does not prevent the acropetal water transport from the stem to the leaves. In drought conditions, the ΔΨw in «stem-roots» subsystem changes up to positive values, preventing the water transport from roots to stems, which reduces transpiration even with significantly negative ΔΨw in the apical subsystem («leaf-stem»). In these conditions the water potential gradient in the basal subsystem (“stem-roots”) represents a limiting element in the regulation of the water status at the organism level, affecting the leaf surface and productivity of soybean plants. The seed yield per unit of dry weight and seed yield per unit of leaf area of plants were used as indicators in order to evaluate the water use efficiency of different soybean varieties. Reduction of leaf surface under the action of unfavorable factors is an adaptive mechanism contributing to maintaining a high harvest index, only in the case of maintaining a high level of seed production per unit of leaf area. Reduced seed productivity per unit leaf area leads to lower harvest index.

Cuvinte-cheie:

соя Glycine max L., листья, стебель, корни, водный потенциал, градиент, транспирация, эффективное использование воды, продуктивность, Засуха, засоление.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.16 MB)

Ediţia curentă

journal