Sun Home
Fundamental role of biological factors in aquatic ecosystem function: improving water quality

Autori:

OSTROUMOV SERGHEI, MIRON ADRIANA, KOTELEVTSEV S., ERMAKOV V., ŞESTAKOVA TATIANA, TROPIN I., KRUPINA M, NAGDALIEV F., TODERAŞ ION

Rezumat:

This article revises the fundamentals of the theory of the multifunctional role of biological community (the biota) in the water self-purification and ecological remediation in aquatic ecosystems, using the results of previous analyses. The following issues related to the role of the biota in water self-purification are considered: 1. The main processes of water selfpurification in aquatic ecosystems. 2. The main functional blocks of the self-purification system of aquatic ecosystems. 3. Energy sources of the biological mechanisms of aquatic ecosystem self-purification. 4. The roles of the main large groups of organisms in water self-purification in aquatic ecosystem. 5. Reliability of water self-purification systems. 6. Regulation of water self-purification. 7. The response of the entire self-purification system to anthropogenic external factors affecting an ecosystem. 8. An aquatic ecosystem as an analogous of a bioreactor with a water purification function. 9. Implications for the protection of the environment. 10. Connection of the main points and conclusions of this article with some other relevant and related publications.Acest articol reia fundamentele teoriei rolului multifuncţional pe care comunitatea biologică (biota) îl are în autopurificarea apei şi remedierea sistemelor ecologice acvatice, folosind rezultatele analizelor anterioare. Următoarele probleme legate de rolul biotei în autopurificarea apei sunt: 1. principalele procese de autopurificare a ecosistemelor acvatice. 2 principalele blocuri funcţionale ale sistemului de autopurifi care a ecosistemelor acvatice. 3. sursele de energie ale mecanismelor biologice ale autopurifi cării ecosistemului acvatic. 4. rolul principalelor mari grupuri de organisme din apă în autopurificarea ecosistemului acvatic. 5. fiabilitatea sistemelor de autopurifi care a apei. 6. regulamentul de autopurificare a apei. 7. răspunsul întregului sistem de autopurificare la ropogeni care afectează un ecosistem. 8. Ecosistemul acvatic - analog al unui bioreactor cu funcţie de purificare a apei. 9. implicarea în protejarea mediului înconjurător.10. conexiunile dintre principalele puncte şi concluzii ale acestui articol şi alte publicaţii relevante.Эта статья пересматривает основы теории многофункциональной роли, которую биологическое сообщество (биота) играет в самоочищении воды и экологической реабилитации в водных экосистемах, используя результаты предыдущих анализов. Рассмотрены следующие вопросы, связанные с ролью биоты в самоочищении воды: 1. Основные процессы самоочищения воды в водных экосистемах. 2. Основные функциональные блоки системы самоочищения водных экосистем. 3. Источники энергии биологических механизмов самоочищения водных экосистем. 4. Роль основных больших групп организмов в самоочищения воды в водных экосистемах. 5. Надежность систем самоочищения воды. 6. Регулирование самоочищения воды. 7. Отклик всей системы самоочищения на антропогенные внешние факторы, влияющие на экосистему. 8. Водная экосистема как аналог биореактора с функцией очищения воды. 9. Последствия для защиты окружающей среды. 10. Связь главных вопросов и выводов настоящей статьи с некоторыми другими релевантными публикациями.

Cuvinte-cheie:

Water quality, ecotoxicology, environmental, toxicology, biotic, self-purifi cation, aquatic, ecosystems, theory, freshwater, marine, ecology.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.19 MB)

Ediţia curentă

journal