Sun Home
Acumularea metaboliţilor secundari în Rhodiola rosea L. în funcţie de condiţiile mediului

Autori:

CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA

Rezumat:

Scopul cercetării a fost de a determina efectul radiaţiei ultraviolete (UV), temperaturii joase şi a elicitorului (alcool cinamic) izolat şi în combinaţie asupra acumulării metaboliţilor secundari în agregatele celulare ale calusului obţinut din rădăcina aurie (Rhodiola rosea L.). Introducerea în mediul de cultivare a alcoolului cinamic, precursorului metaboliţilor secundari, duce la sporirea acumulării metaboliţilor secundari în celulele agregatelor calusului. Efectele cele mai semnifi cative asupra compoziţiei şi conţinutului metaboliţilor secundari acumulate în celulele calusului de R. rosea L. au fost detectate în varianta cu aplicarea combinată a radiaţiei ultraviolete (UV), temperaturii joase asociată de introducerea în mediul de cultivare a alcoolului cinamic. În această variantă se observă tendinţa de restabilire a spectrului de metaboliţi secundari, care sunt caracteristici pentru rizomii colectaţi în Munţii Carpaţi, masivul Ineu (România).The aim of the research was to determine single and combined effects of ultraviolet radiation (UV), low temperature and elicitor (cinnamyl alcohol) on the accumulation of secondary metabolites in callus cell aggregates obtained from golden root (Rhodiola rosea L.). Addition to the culture medium of cinnamyl alcohol, a precursor for the synthesis of secondary metabolites, increases the accumulation of active principles in callus cells aggregates. The most significant effects on the composition and content of active principles accumulated in golden root callus cells were found in the case of combined application of ultraviolet radiation and low temperature associated with the addition in the culture medium of cinnamyl alcohol. In this variant there is a tendency to restore the spectrum of secondary metabolites, which are specific to the rhizomes collected in the Carpathian Mountains massif Ineu (Romania). Целью исследования было определить, изолированный и комбинированный эффект ультрафиолетового излучения (УФ), низкой температуры и элиситора (коричный спирт) на накопление вторичных метаболитов в агрегатных клеток каллуса, полученных из золотого корня (Rhodiola rosea L.). Добавление коричного спирта, предшественник вторичных метаболитов, в культивированную среду, приводит к увеличению накопления активных компонентов в агрегатных клетках каллуса. Наиболее значимые эффекты по составу и содержанию активных компонентов, накопленные в каллусные клетки золотого корня, были обнаружены в варианте с комбинированным применением ультрафиолетового излучения, низкой температуры, связанных с введением коричного спирта в культивированную среду. В этом варианте есть тенденция восстановить спектр вторичных метаболитов, которые являются специфическими для корневищ, собранные в Карпатах массива Инеу (Румыния). Библ. 28, табл. 1, рис. 2.

Cuvinte-cheie:

Rhodiola rosea L., metaboliţi secundari, agregate celulare a calusului.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (325)

Anul:

2015

Descarcă

Download PDF (0.16 MB)

Ediţia curentă

journal