Sun Home
Влияние водного и пищевого режима почвы на экономическую и энергетическую оценку возделывания перца сладкого

Autori:

BOTNARI VASILE, SECRIER SERGIU, GUMANIUC ALEXEI

Rezumat:

Сокращение поливных норм в технологии возделывания перца сладкого на 25% и проведение поливов полной нормой в фазах «начало бутонизации», «цветение» и «интенсивный рост плодов» на фоне внесения 60 кг/га д.в. азота снижали себестоимость продукции до 60-64 $/т соответственно. Указанные режимы орошения обеспечивали получение чистого дохода от возделывания культуры в долларовом эквиваленте 6950 и 5650. В энергетическом балансе технологии возделывания перца сладкого доля затрат на подготовку почвы составляет 3%, по уходу за растениями – 5%, на удобрения и их внесение в зависимости от дозы – 4-9%, на орошение в зависимости от норм и количества проведенных поливов - 1-5%, на уборку урожая – 4-12%. Наибольшие затраты энергии (69-76%) используются на выращивание рассады. Библ. -7, Табю- 4Reducerea normelor de udare cu 25% în tehnologiile de cultivare a ardeiului dulce și efectuarea udărilor cu norma deplină în fazele «începutul butonizării», «înflorire» și «creștere intensivă a fructelor» pe fondul administrării a 60 kg/ha s.a. de azot reduce sinecostul producției și asigură obținerea venitului curat în unități convenționale de 5650-6950 dolari la hectar. În balanța energetică ponderea cheltuielilor la pregătirea solului constituie 3%, îngrijirea culturii – 5%, pentru fertilizare în dependență de doză - 4-9%, pentru irigare în funcție de normă și numărul udărilor - 1-5%, la recoltarea roadei - 4-12%. Cele mai mari cheltuieli de energie (69-76%) au fost înregistrate la creșterea răsadurilor.Reduction of irrigation rates in the technology of sweet pepper cultivation by 25% and the overall irrigation rate at the phases of “beginning of budding”, “bloom” and “intensive fruit growth” against the application of 60 kg/ha (active matter) of nitrogen reduce the cost of production and provide a net income of $5,650-6,950 per hectare. In the energy balance of the sweet pepper cultivation technology, the share of the costs for soil preparation makes 3%, plant care 5%, fertilizers and their application depending on the dose 4-9%, for irrigation depending on the rates and the number of irrigations 1-5%, harvesting 4-12%. Seedling growing requires the highest energy costs (69-76%).

Cuvinte-cheie:

перец сладкий, орошение, норма полива, внесения удобрений, экономическая эффективность

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.41 MB)

Ediţia curentă

journal