Sun Home
Изучение агробиологических особенностей выра щивания посадочного материала чеснока

Autori:

BOTNARI VASILE, CHILINCIUC ALEXEI, BOROVSKAIA ALLA

Rezumat:

В полевых опытах изучены возможности размножения чеснока воздушными луковичками. Оптимальная норма высева воздушных луковичек составляет 750-950 кг/га и обеспечивает плотность посева 4-5 млн. растений на гектар. Ранние сроки посева воздушных луковичек способствуют более интенсивному росту и развитию надземной массы, образованию большего количества корней и листьев, формированию более высокого урожая, повышению удельного веса крупных однозубковых луковиц, улучшению качества посадочного материала чеснока. Величина фракции посадочного материала играет основную роль в повышении массы товарной луковицы. Более крупные луковицы образованы из однозубковых луковиц весом 3,0-3,5 гр., с уменьшением их величины значительно снижается и масса товарной луковицы. Размножение чеснока его же собственными воздушными луковичками помимо повышения урожайности способствует сохранению потенциальных возможностей сорта и агробиологических характеристик последующих репродукций. Библ.- 10, фото- 1, табл.- 8.În condiții experimentale de câmp a fost studiată eficacitatea multiplicării usturoiului din bulbi aerieni. Norma optimă de semănat a bulbilor aerieni constituie 750-950 kg/ hа, care asigură o densitate de 4-5 mln. plante la hectar. Semănatul în epoca timpurie a bulbilor aerieni prevede o creștere și dezvoltare mai intensivă a plantelor, sistemului radicular și foliar, formarea unei recolte sporite, majorarea ponderii cățeilor nedivizați, obținerea materialul săditor calitativ. Dimensiunile fracției materialului săditor joacă un rol important în majorarea ponderii producției standarde de usturoi. Căței nedivizați cu masa de 3,0-3,5 g. asigură obținerea bulbilor mai mari de usturoi, scădere în dimensiuni și greutate a lor reduce în mod semnificativ recolta și calitatea producției. Utilizarea bulbilor aerieni la multiplicarea usturoiului prin obținerea și utilizarea ulterioară a cățeilor nedivizați pe lângă sporirea recoltelor diminuează procesele de degenerare a soiurilor, contribuie la menținerea potențialului agrobiologic a acestora.The efficacy of garlic air bulbil breeding has been studied in field experiments. The optimum seeding rate of air bulbils ranges between 750 kg/ha and 950 kg/ha and provides a seeding density from 4 to 5 million plants per hectare. Early sowing of air bulbils promotes more intensive plant growth and development of root and foliar system, higher yield, increase in the proportion of big single-cloves, improvement in the quality of the garlic planting material. The quantity of planting material fractions plays a major role in increasing the weight of marketable bulbs. Larger bulbs are developed from the single-clove bulbs weighing from 3.0 to 3.5 g, while decrease in their size and weight reduces considerably the yield and quality of marketable bulbs. Reproduction of garlic from its own aerial bulbils in addition to increasing the yield potential allows conservation of varieties and agrobiological features of subsequent reproductions.

Cuvinte-cheie:

чеснок, воздушные луковички, нормы и сроки посева, однозубки, материнская луковица

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.61 MB)

Ediţia curentă

journal