Sun Home
Unele particularităţi ale potenţialului de oxidoreducere la plantele viticole în funcţie de organ, geneza lăstarilor şi rezistenţa la secetă şi ger

Autori:

NEGRU PETRU, POPOVICI ANA

Rezumat:

S-a constatat că activitatea ascorbatoxidazei şi catalazei este mai înaltă la soiurile de viţă de vie cu rezistenţă pronunţată la secetă şi ger, iar a peroxidazei - la cele cu rezistenţă joasă. În condiţii de secetă severă şi temperaturi supraoptimale peroxidazei îi aparţine cea mai înaltă amplitudine a activităţii fermentative. Frunzelor părţii apicale a lăstarilor principali şi lăstarilor aderenţi le este caracteristic un potenţial antioxidativ mai pronunțat şi rezistenţă mai înaltă la secetă şi temperaturi supraoptimale în comparaţie cu lăstarii principali. Inflorescențele au un potenţial antioxidant mai redus în comparaţie cu al frunzelor.It has been found that ascorbate oxidase and catalase activity is higher in vine varieties with high resistance to drought and frost, and that of peroxidase in varieties with low resistance. In conditions of severe drought and temperatures above optimal, peroxidase has the highest amplitude of enzymatic activity. More pronounced antioxidant potential and higher resistance to drought and elevated temperatures are characteristic of the leaves from the basal part of main and adherent shoots compared to those from main shoots. Inflorescences have lower antioxidant potential than leaves.Установлено что большая активность аскорбатоксидазы и каталазы характерна для сортов с более высокой устойчивостью к засухе и морозу, а менее устойчивых – для пероксидазы. В условиях сильной засухи и высоких температур пероксидаза имела самую высокую амплитуду ферментативной активности. Для листьев базальной части основных побегов и пасынков характерны более высокий антиоксидантный потенциал и большая устойчивость к засухе и сверхоптимальным температурам в сравнении с листьями основных побегов. Соцветия имеют меньший антиоксидантный потенциал в сравнении с листьями. Библ.- 18, рис.- 5, таб.- 1.

Cuvinte-cheie:

plante viticole, stres, oxido-reducere, rezistenţa la seceta şi ger.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.99 MB)

Ediţia curentă

journal