Sun Home
Studiul temperaturilor scăzute din sezonul rece ca factor de risc pentru sănătatea populaţiei în Republica Moldova

Autori:

OVERCENCO ALA, NEDEALCOV MARIA, PUŢUNTICĂ ANATOLIE

Rezumat:

Studiul s-a axat pe evaluarea condiţiilor termice a iernilor reci ca factori de risc pentru sănătatea populației în ultimul deceniu în Republica Moldova. S-au folosite date diurne ale temperaturii medii, maxime şi minime ale aerului, şi viteza vântului de la 4 stații meteorologice din ţară. Prin utilizarea diferitelor abordări și indicelui răcirii eoliene s-a relevat două ierni foarte reci (2005/2006 și 2009/2010) și sunt caracterizate condițiile lor termice. S-a cuantificat impactul de temperaturi ale aerului foarte joase la decese zilnice în aceste ierni. Rezultatele evaluării arată o reacție întârziată (efectul lag) în timp a organismului uman la impactul temperaturii minime a aerului la a doua, a treia și a patra zi de expunere în diferite regiuni ale Republicii Moldova.The study is focused on the assessment of the thermal conditions during very cold winters in the last decade in the Republic of Moldova as risk factors for human health. There were used daily data of mean, minimum and maximum air temperatures, as well as wind speed at four meteorological stations of the country. By using different approaches and the biometeorological index WindChill, two very cold winters (2005/2006 and 2009/2010) were identified and their thermal conditions were characterized. The impact of very low air temperatures on daily death cases during these winters was quantified. The evaluation results show a delayed reaction (lag effect) of human organism to the impact of minimum air temperature on the second, third and fourth day of the exposure in different regions of the Republic of Moldova.Исследование посвящено оценке термических условий холодных зим как факторов риска для здоровья населения в последнее десятилетие в Р.Молдова. Использовались суточные данные средней, минимальной и максимальной температур воздуха, а также скорость ветра на 4 метеостанциях страны. При использовании различных подходов и биометеорологического индекса ветрового охлаждения выявлены две очень холодные зимы (2005/2006 и 2009/2010 г.г.) и охарактеризованы их термические условия. Количественно оценено воздействие очень низких температур воздуха этих зим на суточные случаи смерти. Результаты оценки демонстрируют запаздывающую реакцию организма на воздействие минимальной температуры воздуха на 2-ой, 3-ий и 4-ый день экспозиции для разных регионов Молдовы. Библ.-22, рис.- 3, табл. -4

Cuvinte-cheie:

temperaturi extrem de joase, efectul lag, risc pentru sănătate.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (1.69 MB)

Ediţia curentă

journal