Sun Home
Специфика изменений показателей электрической нестабильности сердца под влиянием нормобарической гипоксии

Autori:

CARATERZI GALINA, CIOCHINĂ VALENTINA

Rezumat:

В работе изучено влияние нормобарической гипоксической гипоксии на показатели электрической нестабильности сердца и определена возможность использования метода в санокреатологии. Выявлено, что использованный режим нормобарической гипоксической тренировки не вызывает клинически значимых изменений показателей электрической нестабильности сердца. Однако, в связи с тем, что у части испытуемых была выявлена тенденция роста продолжительности и дисперсии интервала QT, обязательным условием использования метода нормобарической гипоксичекой гипоксии в целях санокреатологии должно стать их предварительное определение до начала гипоксической тренировки. Библ. – 40, табл. – 1, фиг. – 4.În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului privind influenţa hipoxiei normobarice hipoxice asupra indicilor instabilităţii electrice a cordului şi posibilitatea utilizării acestei metode în domeniul sanocreatologiei. A fost stabilit, că antrenamentul cu aplicarea regimului hipoxiei normobarice nu cauzează modificări semnificative ale indicilor instabilităţii electrice cardiace. Totodată, în scopul utilizării hipoxiei normobarice hipoxice în sanocreatologie, obligatoriu se impune determinarea preliminară a acestor indici înainte de antrenament, deoarece la unele persoane testate a fost depistată tendinţa de creştere a duratei şi dispersiei intervalului QT.The influence of normobaric hypoxic hypoxia upon the indices of heart electrical instability has been studied and the possibility of using the method in sanocreatology has been determined within the frame of this work. It has been revealed that the regimen of normobaric hypoxic exercises causes no clinically significant changes in heart electrical instability indices. However, since the tendency of the QT interval duration and variance increase have been observed in a part of the examinees, a must-be requirement for using the method of normobaric hypoxic hypoxia in the purposes of sanocreatology should be their preliminary assessment before starting hypoxic exercises.

Cuvinte-cheie:

нормобарическая гипоксия, продолжительность интервала QT, QT дисперсии, электрическая нестабильность сердца, санокреатология.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.71 MB)

Ediţia curentă

journal