Sun Home
Современное состояние популяции плотвы (rutillus rutilus l.) Гилевского водохранилища Алтайского края

Autori:

VESNINA LIUBOVI, MIHAILOV A.

Rezumat:

В статье описываются природно - климатическая и гидробиологическая характеристики Гилевского водохранилища Алтайского края. Подробно описана морфологическая характеристика водоёма с указанием ключевых параметров водоёма. Было установлено, что водоём имеет стабильный гидрохимический состав воды. Подвергнув исследованию в течение ряда лет кормовую базу водоёма, была отмечена сезонная изменчивость видового состава зоопланктона и биомассы зообентоса. В ходе исследований ихтиофауны водохранилища был установлен ее состав. Проведена современная оценка состояния популяции сибирской плотвы Гилевского водохранилища. Изучены размерно-возрастные показатели плотвы и динамика их изменений. Помимо этого затронута проблема недоосвоения основных промысловых видов. Библ.-9, рис.- 2, табл. -2.În articol este prezentată caracteristica climaterică şi hidrobiologică a lacului de acumulare Ghilevsc din ţinutul Altai. Este descrisă detaliat caracteristica morfologică a lacului cu specificarea parametrilor principali. S-a constatat că lacul are o compoziţie hidrochimică relativ stabilă. În urma investigațiilor multianuale ale bazei furajere a lacului s-au constatat schimbări sezoniere a structurii specifice a zooplanctonului şi biomasei zoobentosului. A fost stabilită diversitatea și structura ihtiofaunei din lac. S-a efectuat evaluarea stării actuale a populaţiei babuştei siberiene din lacul de acumulare Ghilevsc, sunt prezentate date privind structura de vârstă a babuştei şi dinamica modificării ei. În afară de aceasta a fost abordată şi problema nevalorificării speciilor principale pentru pescuit.This article is devoted to the description of the geographical, climatic, and hydrobiological characteristics of the Gilevskoe reservoir located in the Altai Territory. The morphological characteristic of the reservoir is described in details with the indication of the key parameters. It has been established that the reservoir has a stable hydrochemical water composition. The long-term investigation of the feeding base has demonstrated a seasonal consistent pattern of the zooplankton structure and zoobenthos biomass variability. The studies on the reservoir fish fauna has resulted in the elucidation of its structure. An updated estimation of the roach population state has been conducted in the Gilevskoe reservoir. The dimensional and age characteristics of roach and the dynamics of their changes have been also studied to establish gradual decrease in the average fish weight. In addition, it is mentioned that there is a problem of underexploitation of the basic trading species.

Cuvinte-cheie:

водохранилище, вылов, продуктивность, ихтиофауна, плотва.

Domenii:

Geografie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.99 MB)

Ediţia curentă

journal