Sun Home
Reţele de gene asociate cu androsterilitatea citoplasmatică la floarea-soarelui

Авторы:

PORT ANGELA

Резюме:

Studiul reţelelor moleculare a genelor, în contextul asocierii cu manifestarea androsterilităţii citoplasmatice, indică un nivel înalt al interacţiunilor de co-expresie, oferind şi o imagine de ansamblu asupra proceselor biologice, co-localizare, interacţiuni fizice şi domene proteice comune. Subreţelele generate după funcţie au permis să constatăm că produşii de expresie a genelor investigate sunt implicaţi în reglarea homeostaziei redox, activitatea şi biogeneza mitocondriilor, metabolismul energetic, dezvoltarea organelor reproductive, microsporogeneză, semnalizare şi transducţia semnalelor, procese de reparaţie şi recombinarea a ADN-ului, apoptoza celulară.The study of gene molecular networks in the context of cytoplasmic male sterility demonstrates a high level of co-expression interactions, providing also an overview of the biological processes, colocalization, physical interactions and shared protein domains. Subnetworks generated on the function basis have allowed us to reveal the products of gene expression that are involved in the regulation of redox homeostasis, function and biogenesis of mitochondria, energy metabolism, reproductive organ development, microsporogenesis, signalling and signal transduction, DNA repair and recombination, apoptosis.Исследование молекулярных сетей генов в контексте цитоплазматической мужской стерильности указывает на высокий уровень коэкспрессионных взаимодействий, колокализации, физических взаимодействий и общих белковых доменов. Сети, полученные на основе функций, позволили выявить продукты экспрессии генов, которые участвуют в регуляции окислительно-восстановительного гомеостаза, функций и биогенеза митохондрий, энергетического обмена, развития репродуктивных органов, микроспорогенеза, трансдукции сигнала, репарации и рекомбинации ДНК, апоптоза.

Cuvinte-cheie:

floarea soarelui, androsterilitate citoplasmatică, reţele de gene, genomica funcţională.

Сферы:

Biologie

Номер:

3 (324)

Год:

2014

Скачать

Download PDF (3.35 MB)

Текущие издание

journal