Sun Home
Particularităţile ecologice ale macromicetelor saprotrofe din Republica Moldova

Autori:

MANIC ŞTEFAN

Rezumat:

În lucrare se menţionează datele vizând diversitatea ecologică a macromicetelor pe teritoriul Republicii Moldova, fiind divizate, după modul de hrană, în trei categorii ecotrofice: simbiotrofe, saprotrofe şi saproparazite. Pe larg sunt descrise particularităţile ecologice ale macromicetelor saprotrofe, ecotopic fiind atribuite la şase subgrupe: lignicole, humicole, foliicole, coprofile, carbofile şi carpofile. Ponderea subgrupelor ecotopice este diferită; preponderente s-au dovedit a fi cele humicole (47%) şi lignicole (41%), iar o prezenţă mai mică o au cele foliicole (9%). Celelalte subgrupe deţin un procent relativ redus – 3%.This paper presents data on the ecological diversity of macromycetes on the territory of the Republic of Moldova, which are divided into three ecotrophic categories by the feeding mode: symbiotrophic, saprotrophic, and saproparasies. It describes in detail the ecological features of saprotrophic macromycetes belonging to six subgroups: lignicolous, humicolous, litter saprotrophic, coprophilia, karbophilia, and karpophilia. The share of saprotrophic subgroups is different: humicolous (47%) and lignicolous ones (41%) turned out to be dominant; while the share of litter saprotrophic ones was significantly lower (9%). Other subgroups have a relatively low rate making 3%. В работе приводятся данные об экологическом разнообразии макромицетов на территории Республики Молдова, которые по способу питания делятся на три экотрофные категории: симбиотрофные, сапротрофные и сапропаразиты. Подробно описаны экологические особенности сапротрофных макромицетов, принадлежащие к шести подгруппам: ксилотрофы, гумусовые сапротрофы, подстилочные сапротрофы, копрофилы, карбофилы и карпофилы. Доля сапротрофных подгрупп различна: доминирующими оказались гумусовые (47%) и ксилотрофные (41%), а также, значительно меньше, присутствие подстилочных (9%). Другие подгруппы имеют относительно низкий процент – 3%. Библ. – 19, fig. –2.

Cuvinte-cheie:

ecologie, macromicete, saprotrofe.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.47 MB)

Ediţia curentă

journal