Sun Home
Investigation of hydrochemical characteristics of the Prut river

Autori:

ZUBCOV ELENA, BILEŢCHI LUCIA, BAGRIN NINA, ZUBCOV NATALIA, BORODIN NATALIA, JURMINSCAIA OLGA, BOGONINA ZINAIDA

Rezumat:

This paper presents the results of the investigations carried out in 2013-2014 regarding the hydrochemical state of the Prut River within the boundaries of the Republic of Moldova. The spatial and temporal variation limits of the main hydrochemical characteristics (dissolved oxygen, CBO5, CCOMn, CCOCr, mineralization and main ions, biogenic elements – nitrogen, phosphorus and silicon) and microelements (silicon and lithium) in the Costesti-Stinca reservoir and in the river sections Criva-Tetcani and Braniste-Giurgiulesti have been estimated. Although, in general, the waters of the Prut River meet the requirements for multifunctional aquatic ecosystems, in most cases, the self-cleaning capacity of the river (CBO5/CCOCr) does not compensate the direct discharge of untreated household and industrial waste waters into the river.În lucrare sunt prezentate rezultatele investigatiilor din 2013-2014 privind starea hidrochimică a rîului Prut în limitele Republicii Moldova. Pentru lacul de acumulare Costești-Stînca și segmentele de rîu Criva-Tețcani și Braniște-Giurgiulești au fost stabilite limitele de variație spațiale și temporale ale parametrilor hidrochimici de bază (oxigenul dizolvat, CBO5, CCOMn, CCOCr, mineralizarea și ionii principali, elementele biogene – azot, fosfor și siliciu) și a unor microelemente (zinc și litiu). Deși, în ansamblu, apele r.Prut întrunesc cerințele față de ecosistemele acvatice multifuncționale, capacitatea de autoepurare a rîului (CBO5/CCOCr) de cele mai multe ori nu compensează deversarea apelor reziduale menajere și industriale neepurate direct în rîu.В статье приведены результаты исследования показателей солевого состава, биогенных элементов, бихроматной и перманганатной окисляемости, растворенного кислорода, БПК5 и микроэлементов (цинка и лития) в реке Прут на территории Республики Молдова в 2013-2014 гг. Были установленны пространственные и временные колебания основных гидрохимических параметров в водохранилище Костешть-Стынка и в реке Прут на участках Крива-Тецкань и Браниште-Джурджулешть. Хотя, в целом, воды pеки Прут соответствуют требованиям, выдвинутым к многофункциональным водным экосистемам, в большинстве случаев способность реки к самоочищению (БПК5/ХПК) не компенсирует сброс неочищенных бытовых и промышленных сточных вод непосредственно в реку. Библ. -9, рис. - 10.

Cuvinte-cheie:

Prut River, Water quality, mineralization, main ions, nutrients.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.6 MB)

Ediţia curentă

journal