Sun Home
Эффективность природных биорегуляторов роста при возделывании пшеницы озимой

Autori:

BOTNARI VASILE, BOROVSKAIA ALLA, VEVERIŢĂ EFIMIA

Rezumat:

Au fost investigate posibilitățile de utilizarea metodei expres la determinarea viabilității plantelor de grâu după iernare precum și aspectele de aplicare diferențiată a substanțelor biologic active de natură glicozidică în scopul sporirii recoltei de grâu în condiții nefavorabile de iernare. A fost demonstrat efectul stimulator al tratamentelor foliare cu soluții de glicozide asupra sporirii nivelului de înfrățire productivă cu 15-17% și recoltei cu 19-28% la grâul de toamnă. Materialul factologic obținut în experiențele de laborator și de câmp permite de a recomanda în calitate de măsură agrotehnică în tehnologiile de cultivare, utilizarea glicozidelor în scopul sporii viabilității plantelor în condiții nefavorabile de iernare, majorării numărului de frați productivi și recoltei grâului comun de toamnă.Исследована возможность использования экспресс-метода для определения жизнеспособности растений пшеницы озимой и рассмотрены аспекты дифференцированного подхода к использованию биологически активных веществ гликозидной природы для повышения урожайности пшеницы после неблагоприятных условий перезимовки. Выявлено стимулирующее действие внекорневой обработки пшеницы растворами биорегуляторов роста растений на повышение продуктивной кустистости на 15-17% и, как результат, увеличение урожайности на 19-28%. Факто- логический материал, полученный в лабораторных и полевых опытах, позволяет рекомендовать применение гликозидов растительного происхождения в качестве агротехнического приема в технологии возделывания для повышения жизнеспособности растений, продуктивной кустистости и урожайности пшеницы озимой. Библ.- 9, рис.- 4, табл.- 3.Possibilities have been investigated for employing the express method to evaluate the viability of overwintered wheat plants and the aspects of a differentiated approach for using biologically active substances of glycosidic nature to increase wheat yields under unfavorable winter conditions. A stimulating effect of foliar treatment with glycoside solutions on the enhancement of the production levels by 15 to 17% and winter wheat yield by 19 to 28% has been demonstrated. The factual material obtained in laboratory and field experiments has allowed us to recommend utilization of plant glycosides as an agro-technical practice in cultivation technologies in order to improve viability under unfavorable winter conditions, to increase the number of productive stalks and the total winter wheat yield.

Cuvinte-cheie:

Озимая пшеница, гликозиды, условия перезимовки, жизнеспособность, кустистость

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.68 MB)

Ediţia curentă

journal