Sun Home
Diversitatea și structura fitoplanctonului –indicatori ai statutului trofic și calității apei râului Prut

Autori:

UNGUREANU LAURENŢIA, TUMANOVA DARIA

Rezumat:

În urma investigaţiilor fitoplanctonului r. Prut în anii 2013-2014 au fost identificate 108 specii şi taxoni interspecifici. Baza diversităţii floristice este constituită din filumurile Chlorophyta şi Bacillariophyta, care au înregistrat cel mai mare număr de taxoni de diferit rang. Parametrii cantitativi ai fitoplanctonului au înregistrat diferenţe sezoniere bine pronunţate, condiţionate de ponderea anumitor specii de alge. În perioada de primăvară valorile efectivului fitoplanctonului se situau în limitele 2,16-26,48 mln cel./l cu biomasa 3,26-12,17 g/m3, vara au variat în limitele 1,6-16,06 mln cel./l cu biomasa 1,29-10,07 g/ m3, iar toamna erau situate între 1,3-23,35 mln cel./l şi 1,27-7,89 g/m3. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului râul Prut se atribuie categoriei de troficitate eutrof, periodic mezotrof. Valorile indicelui saprobic, calculat în baza parametrilor cantitativi ai speciilor indicatoare din componenţa fitoplanctonului, care în proporţie de peste 54% sunt tipic β-mezosaprobe, au variat între 1,49-2,63, se situau în limitele zonei β-mezosaprobe și confirmă că apa r. Prut a fost satisfăcătoare pentru dezvoltarea fitoplanctonului şi altor grupe de hidrobionţi şi se atribuia preponderent claselor calităţii apei 3a-3b “satisfăcător curată”-“slab poluată” şi foarte rar clasei 4a „moderat poluată”.The paper presents the results of the studies on the specific diversity and quantitative structure of phytoplankton of the Prut River within the limits of the Republic of Moldova in 2013-2014. Seasonal and long-term successions of phytoplankton have been established in different sections of the Prut River. The trophic status has been determined on the basis of the variations of the phytoplankton biomass values. Water quality has been assessed based on the quantitative and saprobity indicators of planktonic algae. The dominance of β-mesosaprobic species (54%) has been found in the phytoplankton composition. A significant influence of anthropogenic factors on the development of phytoplankton and water quality has been identified in different sections of the Prut River.Приводятся результаты изучения видового разнообразия и количественной структуры фитопланктона реки Прут в пределах Республики Молдова в 2013-2014 гг. Были установлены сезонные и многолетние сукцессии фитопланктона на разных участках реки Прут. На основании вариаций значений биомассы фитопланктона был определен уровень трофности. Качество воды определили на основании количественных и сапробных показателей планктонных водорослей, в составе которых было выявлено доминирование β-мезосапробных видов (54%). Было установлено существенное влияние антропогенных факторов на развитие фитопланктона и качество воды на разных участках реки Прут. Библ. -12, рис.-3.

Cuvinte-cheie:

fitoplancton, diversitate, succesiuni, stut trofic, calitatea apei.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.65 MB)

Ediţia curentă

journal