Sun Home
Dezvoltarea sistemului de standarde ale Republicii Moldova în domeniul deșeurilor

Autori:

COCÎRŢĂ PETRU

Rezumat:

În lucrare sunt descrise rezultatele soluţionării problemelor de actualizare a sistemului normativ în domeniul deşeurilor din Republica Moldova în anii de independenţă. Problemele acumulării deşeurilor, reutilizării şi/sau lichidării acestora şi protecţiei mediului sunt foarte acute în Republica Moldova, tară cu o densitate înaltă a populaţiei umane, preponderent agrară şi cu o economie cu tendinţe slabe de dezvoltare durabilă. În baza studierii, selectării şi completării permanente au fost create baze de date privind actele normative în domeniul deşeurilor. Rezultatele au demonstrat că la etapa actuală - aniversarea de 23 ani de independenţă a Republicii Moldova - 27 august 2014, setul de acte normative (standarde) reprezintă următoarele: Standarde şi documente naţionale şi internaţionale adaptate în ţară – 111 de acte, din care 94 standarde SM şi 17 standarde GOST. Gradul de armonizare la cerinţele internaţionale a ajuns la 83,5%. De asemenea au fost studiate bazele de acte normative ale ISO şi UE. În lucrare sunt prezentate caracteristicile privind starea şi unele rezultate ale analizelor calitative şi comparative a actelor normative din diferite surse de provenienţă, dinamicaThis paper describes the results of the efforts made to solve the problem of updating the waste regulatory system in the Republic of Moldova in the years of independence. The problems of waste accumulation, reutilization and/or elimination and environmental issues are very acute in the Republic of Moldova, a country with high human population density, predominantly agrarian economy, and a weak trend of sustainable development. Databases on the regulatory acts in the area of wastes have been developed based on studies, selection, and permanent complement. The results have demonstrated that at this stage, the 23rd anniversary of independence of the Republic of Moldova, as of August 27, 2014, the set of regulatory acts (standards) are as follows: the number of international standards and adjoining documents tailored to the country makes 103 acts, of which 86 are SM standards and 17 GOST standards. The degree of the conformity with international provisions has reached 83.5%. The bases of ISO and EU legislation have also been studied. This paper presents the characteristics of the state and some results of the qualitative and comparative analyses of the regulatory acts (standards) from various sources, the dynamic development of the waste standard system in the Republic Moldova and its compliance with the requirements of EU environmental policy and sustainable development of the Republic of Moldova. The final part of the paper includes conclusions and some proposals for the development of th standard system and the ways of its implementation in production, reutilization, elimination of wastes and environmental protection in the Republic of Moldova.В статье описаны результаты решения проблемы обновления системы регулирования (стандартов) в области отходов в Республике Молдова в годы независимости. Проблемы накопления отходов, повторное использование и / или ликвидация их и проблемы окружающей среды очень остро стоят в Республике Молдова, стране с высокой плотностью населения. преимущественно аграрной экономикой и слабой тенденцией устойчивого развития. На основании изучения, отбора и постоянного наполнения были созданы базы данных по законодательству в области отходов. Результаты показали, что на данном этапе – 23-я годовщина независимости Республики Молдова - 27 августа 2014, набор нормативных актов (стандарты) являются следующим: международные стандарты и документы адаптированные в стране - 103 актов, из которых 86 стандартов СМ, 17 ГОСТов. Степень гармонизации с международными требованиями достигла 83,5%. Изучены также базы нормативных актов ИСО и ЕС. В данной статье представлены характеристики состояния и некоторые результаты качественного и сравнительного анализов нормативных актов из различных источников, динамика развития системы стандартов в области отходов Республики Молдова и их соответствие требованиям экологической политики ЕС и устойчивого развития Республики Молдова. В заключительной части статьи представлены выводы и некоторые предложения по разработке системы стандартов и особенности её реализации при производстве, повторном использовании, ликвидации отходов и защите окружающей среды в Республике Молдова. Библ. - 18, табл. – 3.

Cuvinte-cheie:

deşeuri, standard de mediu (deşeuri), sistem de standarde, clasificarea actelor, armonizarea la cerinţele sistemelor ISO şi EN

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.54 MB)

Ediţia curentă

journal