Sun Home
Demographic structure of small rodent populations from urban ecosystems of Chisinau city, Republic of Moldova

Autori:

CARAMAN NATALIA, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, BURLACU VICTORIA, CÎRLIG VEACESLAV

Rezumat:

The studies were performed in 2011-2012 in urban areas of the Chisinau city and in adjacent ecosystems. Thirteen rodent species were registered in the urban ecosystems during the research. The sex ratio of the rodent dominant species during the first half of 2011-2012 in most cases shows the prevalence of females, while males disperse in search of new territories and females for breeding. In the second half of the year, the sex ratio shows that females are more abundant in optimal habitats, while males disperse more actively. At the beginning of spring, rodent populations comprise only adult individuals, the majority being involved in reproduction process. Toward the end of spring, the proportion of subadult individuals reaches 10-30% from the species population number. During the summer period, the reproduction continues and subadults constitute 50%-70% of the small rodent population number toward autumn . The first pregnant females were registered in middle March; in April, first juvenile individuals were recorded and by the end of May, the individuals born in the current year were involved in the breeding process. Pregnant females were registered during the whole summer period in all rodent species and the breeding process continued till middle autumn.Исследования проводились в 2011-2012 гг в урбанизированных экосистемах города Кишинэу. В период исследования было зарегистрировано 13 видов грызунов в городских экосистемах. Соотношение полов грызунов доминирующих видов в течение первой половины 2011-2012 годов в большинстве случаев указывает на доминирование самок, в то время как самцы мигрируют в поисках новых территорий и самок для размножения. Во второй половине годов соотношение полов показывает, что самки доминируют в оптимальных местообитаниях, в то время как самцы более активно дисперсируют. В начале весны население грызунов состоит из взрослых особей, большинство из которых участвуют в процессе репродукции. К концу весны доля неполовозрелых особей достигает 10-30% от общей численности популяций видов. В летний период процесс размножения продолжается, и к осени молодые особей составляют 50% - 70% от численности популяций. Первые беременные самки были зарегистрированы в середине марта, в апреле были зарегистрированы первые молодые особи, и к концу мая сеголетки были вовлечены в репродуктивный процесс. Беременные самки были замечены в течение всего летнего периода у всех видов грызунов и процесс размножения продолжался до середины осени. Библ.-5, рис.- 1, табл. 4.A fost studiată structura demografică a populaţiilor de rozătoare mici din ecosistemele urbane ale municipiului Chişinău pe parcursul anilor 2011-2012. In total au fost semnalate 13 specii de rozătoare. În perioada de primăvară-vară rata sexelor la majoritatea speciilor dominante a fost în favoarea femelelor, pe când masculii migrează intens în căutarea femelelor. Toamna femelele sunt mai abundente în biotopurile optimale, iar masculii dispersează mai activ. La începutul primăverii populaţiile de rozătoare sunt formate din indivizi adulţi, majoritatea fiind implicaţi în procesul reproductiv. Spre sfârşitul primăverii ponderea subadulţilor atinge 10-30% din efectivul populaţiilor speciilor. Pe parcursul verii procesul reproductiv continua şi toamna subadulţii constituie 50%-70% din efectivul populaţiilor rozătoarelor mici. Primele femele gestante au fost observate în martie, primii juvenili s-au semnalat în aprilie, iar la sfârşitul lunii mai indivizii născuţi în anul curent încep sa se reproducă. Femele gestante au fost înregistrate pe parcursul verii, iar reproducerea a continuat până la sfârşitul lui octombrie. Cuvinte cheie: Rozătoare mici, structură demografică, raport de sexe, grupe de vârstă, reproducere

Cuvinte-cheie:

Small rodents, demographic structure, sex ratio, age group, Reproduction

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (324)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.53 MB)

Ediţia curentă

journal