Sun Home
Морфологические, продуктивные и поведенческие особенности пчелиных маток Apis mellifera, полученных от естественно оплодотворенных и инструментально осемененных пчелиных маток

Autori:

TODERICI VALERIU

Rezumat:

Pentru elucidarea certitudinii avantajelor mătcilor-fiice obţinute de la mătcile însămânţate instrumental a fost desfăşurat un exsperiment ştiinţific pe două loturi de familii de albine cu mătci de aceeaşi vârstă, întreţinute în aceeaşi stupină. Mătcile familiilor lotului întâi (martor) au fost fiicele mătcilor împerecheate natural. Mătcile familiilor lotului doi au fost fiicele mătcilor însămânţate instrumental. Mătcile ambelor loturi au fost împerecheate natural. Cercetările au demonstrat că familiile de albine cu mătcile-fiice obţinute de la mătcile însămânţate instrumental se deosebesc semnificativ, în partea pozitivă, de contemporane obţinute de la mătcile împerecheate natural, după caracterele biologice morfoproductive. Astfel, familiile de albine din lotul doi depăşeau cu certitudine contemporanele lor din lotul întâi după lungimea trompei – cu 0,04 mm sau 0,6 % (P < 0,05), rezistenţa la iernare – cu 4,0 unităţi procentuale sau 5,0 % (P < 0,05), puterea familiei – cu 0,12 kg sau 4,2 % (P < 0,05), viabilitatea puietului – cu 1,9 unităţi procentuale sau 2,1% (P < 0,01), instinctul igienic – cu 1,8 unităţi procentuale sau 2,0 % (P < 0,05) şi producţia de miere – cu 5,3 kg sau 12,6 % (P < 0,01). Totodată, mătcile familiilor de albine din lotul doi aveau şi o tendinţă de prolificitate mai mare (P<0,1). Apis mellifera, însămânţare instrumentală, mătci, caractere morfoproductive.A scientific experiment has been conducted on two batches of bee colonies with queens of the same age kept at the same apiary to ascertain the reliability of the advantages of queen daughters produced from instrumentally inseminated queens. The queens from the first batch (witness) were daughters of naturally inseminated queens. The queens from the second batch were daughters of instrumentally inseminated queens. The queens from both batches were mated naturally. The research has shown that the difference between the bee colonies with the queen-daughters produced from instrumentally inseminated queens and those obtained from naturally inseminated queens is significant and for the better according to biological and morph productive characters. Thus, the bee colonies from the second batch exceeded those from the first one after the tube length by 0.04 mm or 0.6% (P < 0.05), overwinter resistance by 4.0 percentage units or 5.0% (P < 0.05), colony strength by 0.12 kg or 4.2% (P < 0.05), brood viability by 1.9 percentage points or 2.1% (P < 0.01), hygienic instinct by 1.8 percentage points or 2.0% (P < 0.05), and honey production by 5.3 kg or 12.6% (P < 0.01). At the same time, the queens of the bee colonies from the second batch had a tendency to a higher prolificacy (P < 0.1).

Cuvinte-cheie:

Apis mellifera, însămânţare instrumentală, mătci, caractere morfoproductive.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (323)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.64 MB)

Ediţia curentă

journal