Sun Home
Species like a swarm of swarms in the interrelations established with other species

Autori:

MUSTAŢĂ GHEORGHE, MUSTAŢĂ MARIANA

Rezumat:

În natură fiecare specie depinde de o multitudine de alte specii, care îi controlează existenţa şi îi asigură supravieţuirea. În locul de origine fiecare specie nouă apărută intră în interdependenţă cu alte specii ale biocenozelor succesive şi nu ar putea supravieţui şi evolua în cazul în care nu funcţionează unele mecanisme de autoreglare, care nu permit creşterea exponenţială a unei specii şi excizia altora. Dacă o specie-producător devine ţinta unui grup de specii fitofage, acestea nu pot elimina producătorul din natură, deoarece ar pune în pericol propria existenţă pe de o parte, iar pe de altă parte, populaţiile de specii fitofage sunt de asemenea controlate de mulţimi de specii zoofage, asigurând un echilibru în natură. În acest sens aducem dovezi obţinute în cercetări de aproape o jumătate de secol şi se referă la unele specii de dăunători care atacă culturile de Brassica oleracea var. capitata şi complexele de entomofagi care reglează populaţia lor.In nature, every species depends, in its existence, on a multitude of other species that control its existence and ensure its survival. On the place of its origin, each newly appeared species enters into interrelationships with other species of the successive biocoenoses, and they could not survive and evolve unless some self-adjustment mechanisms worked, that allow no exponential growth of a species and dislodgement of others. If a producer species becomes the target of a swarm of phytophagous species, these cannot eliminate it from nature because they would put in danger their own existence, on the one hand, and on the other hand, the populations of phytophagous species are also controlled by swarms of zoophagous species, ensuring a balance in nature. In this respect, this paper brings evidence obtained from our research of nearly half a century on some pest species attacking the crops of Brassica oleracea var. capitata and the complexes of entomophages that control their population.В природе каждый вид зависит в своем существовании от множества других видов, которые контролируют его существование и обеспечивают его выживание. На месте своего происхождения, каждый новый появившийся вид вступает во взаимосвязи с другими видами последовательных биоценозов и они не могли бы выжить и развиваться, если бы не функционировали некоторые механизмы саморегуляции, которые не позволяют экспоненциальный рост вида и вытеснение других. Если один из видов- продуцентов становится мишенью для множества растительноядных видов, они не могут устранить его из природы, потому что поставили бы в опасность свое собственное существование, с одной стороны, а с другой стороны, популяции растительноядных видов также контролируются множеством видов-зоофагов, обеспечивая баланс в природе. В этом отношении, представлены наши данные, полученные в результате почти полувекового исследования со ссылкой на некоторых видов-вредителей, атакующих посевы Brassica oleracea var. capitata и комплексы энтомофагов, которые контролируют их популяции.

Cuvinte-cheie:

specii, biosemiotică, mulţime, biocenoze parasitoide, biocenoze de entomofagi

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.85 MB)

Ediţia curentă

journal