Sun Home
Relaţiile biocenotice ale viperei comune (Vipera Berus) în condiţiile Republicii Moldova

Autori:

POSTOLACHE VLADIMIR

Rezumat:

Timp de 13 ani au fost efectuate cercetări asupra viperei comune (Vipera berus) în special în Rezervaţiile ştiinţifice „Codrii”, „Plaiul Fagului”, situl Ramsar Unguri-Holoşniţa, staţiunile Vulcăneşti (Nisporeni), Dolna, Mereşeni, Rezeni. În lucrarea de faţă sunt relatate rezultatele privind nutriţia viperei comune, obiectele trofice şi obiectele trofice potenţiale ale acestei specii de şerpi, precum şi o sinteză asupra parazitofaunei speciei. De asemenea, sunt elucidate speciile de animalele care prezintă concurenţă trofi că în biocenozele caracteristice viperei comune şi altele care pot fi prădători pentru specia studiată.The populations of adder (Vipera berus) from the Codru zone and the Dniester River valley were investigated during the years 2000-2012. The analysis of viper stomachs revealed that their diet consists of mammals, usually rodents (6 species), while Sorex araneus remnants were detected in one case only. Bird scraps (2 species), as well as reptiles (1 species) and amphibians (4 species) were occasionally found. The list of food items can be supplemented with potential species (12 species) which, for some reason, were not registered in our samples. As trophic competitors, the fox was detected, followed by Mustela nivalis, Martes foina, and Martes martes. Buteo buteo, Asio otus, and Athene noctua were recorded among the birds in ecological competition with vipers. At the same time, the common viper can serve as food for a number of predators, such as Buteo buteo, Athene noctua, and Meles meles. The Trematoda species were found among the helminth fauna of Vipera berus.За период 2000-2012 гг. были исследованы популяции гадюки обыкновенной(Vipera berus) из зоны Кодр и долины реки Днестр. В ходе анализа желудка гадюк было обнаружено, что их диета состоит из млекопитающих, как правило, грызунов (6 видов) и только в одном случае был обнаружен остатк Sorex araneus. Редко были найдены остатки птиц (2 вида), рептилий (1 вид) и амфибий (4 вида). Список кормовых обьектов может быть дополнен потенциальными видами (12 видов). Как трофические конкуренты были выделены лиса, а затем Mustela nivalis, Martes foina, Martes martes. Среди птиц в экологической конкуренции выступают Buteo buteo, Asio otus, Athene noctua. В то же время обыкновенная гадюка может служить пищей для ряда хищников, таких как uteo buteo, Athene noctua и Meles meles. Из гельминтофауны были обнаружены представители Трематод.

Cuvinte-cheie:

Vipera berus, relaţii biocenotice, obiecte trofice, endoparaziţi

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.19 MB)

Ediţia curentă

journal