Sun Home
Procedee de sinteză dirijată a proteazelor de către micromiceta Fusarium Gibbosum CNMN FD 12

Autori:

CLAPCO STELIANA, BIVOL CEZARA, CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, COROPCEANU EDUARD, BULHAC ION

Rezumat:

Au fost stabilite condiţiile optime de cultivare a micromicetei Fusarium gibbosum(Gibirella intricans) CNMN FD 12 în prezenţa compuşilor coordinativi ai Co(II), Cu(II) şi Zn(II) în bază de liganzi oximici ce asigură randamente sporite de proteaze acide (cca 20-80%, faţă de martor) şi neutre (cca 40-95%, faţă de martor). Rezultatele obţinute au fost valorificate în elaborarea a 3 procedee de sinteză orientată,ce permit obţinerea preparatelor enzimatice cu conţinut sporit de proteaze neutre sau/şi acid, în funcţie de specificitatea domeniilor de aplicare.Optimal conditions for cultivation of the fungal strain Fusarium gibbosum (Gibirella intricans) CNMN FD 12 in the presence of coordinative compounds of Co (II), Cu (II) and Zn(II) with oxime ligands, which ensure increased yields of acid (about 20 to 80.0% compared to control) and neutral (about 40 to 95.0% compared to control) proteases, have been identified. Three methods of directed synthesis of proteases (in a few alternative treatments) which can be used for production of enzymic preparations enriched with neutral and/or acid proteases, according to the specific areas of application, have been developed.Были установлены оптимальные условия культивирования штамма микроскопических грибов Fusarium gibbosum (Gibirella intricans) CNMN FD 12 в присутствии координационных соединений Co (II), Cu (II) и Zn (II) с диоксиматами, которые обеспечивают повышение активности кислых и нейтральных протеаз примерно на 20-80% и 40-95%, соответственно, в сравнении с контролем. На основе полученных данных были разработаны три способа направленного синтеза (в нескольких альтернативных вариантах), позволяющие получить ферментные препараты с высоким содержанием нейтральных и/или кислых протеаз, в зависимости от конкретных областей применения.

Cuvinte-cheie:

proteaze, compuşi coordinativi, tulpină fungică, sinteză orientată

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.49 MB)

Ediţia curentă

journal