Sun Home
On the state of rare and endangered diurnal birds of prey in Moldova

Autori:

ZUBCOV NICOLAI, MUNTEANU ANDREI, CRUDU VASILE, BOGDEA LARISA, SOCHIRCĂ (VASILAȘCU) NATALIA

Rezumat:

Lucrarea dată oferă informaţii despre distribuţia actuală şi abundenţa a 19 specii de falconiforme în Republica Moldova. În baza cercetărilor sunt descrise principalele cauze datorită cărora multe specii de răpitoare de zi cândva comune acum sunt rare sau nu mai sunt semnalate. Se arată că distrugerea habitatelor naturale din cauza activităţilor umane, prin poluare, vânătoarea excesivă, deranjul direct şi altele au dus la degradarea faunei actuale de falconiforme şi dispariţia unora dintre vulturii în habitatele lor de cuibărire din Codrii Centrali şi Codri Tigheci, în pădurile de luncă şi insulare.This paper provides information on the current distribution and abundance of 19 species of falconiforme in Moldova. Based on extensive research, the main reasons why many raptor species once common are now rare or do not occur at all today are described. The destruction of natural habitats due to human activities, pollution, excessive hunting, direct disturbance and others is shown to have resulted in the degradation of actual wildlife of falconiformes and disappearance of some nesting eagles in their habitats in the Central and Tigheci Codri Forests and in floodplain and insular woods.В работе приведена информация о современном распространении и численности 19 видов хищных птиц в Республике Молдова. На основе многолетних исследований описаны основные причины, по которым многие некогда распространенные виды хищных птиц на данной территории стали редкими или перестали встречаться вовсе в современных условиях. Показано, что разрушение естественных мест обитания в результате человеческой деятельности, загрязнение окружающей среды, неумеренная охота, прямые преследования и другое привели к деградации современной фауны хищных птиц и исчезновению некоторых орлов из мест их естественного обитания в Центральных и Тигечских Кодрах, в пойменных и островных лесах.

Cuvinte-cheie:

Falconiforme, specii rare, periclitate, distrugerea habitatului, impactul antropic

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.14 MB)

Ediţia curentă

journal