Sun Home
Modificările morfofiziologice ale sistemului digestiv in funcţie de varstă (Reviul literaturii)

Autori:

POLEACOVA LILIA

Rezumat:

În articol sunt examinate datele şi opiniile contemporane privind diminuarea funcţiei organelor ce constituie sistemul digestiv, inclusiv şi factorii ce duc la diminuarea şi dereglarea funcţiei acestora. Sistemul digestiv, fiind una din căile principale de interrelaţie a organismului cu mediul ambiant, se află permanent sub influenţa factorilor alimentari, care, conform sanocreatologiei, îndeplinesc nu numai rolul de asigurare a organismului cu energie şi substanţe plastice, dar şi rolul de inductori, de formare, menţinere şi deteriorare a stării morfofiziologice a diferitor sisteme fiziologice ale organismului, inclusiv al celui digestiv, ce mărturiseşte despre semnifi caţia acestora în asigurarea activităţii vitale a organismului şi necesitatea studierii în continuare a influenţei lor asupra sănătăţii.The article describes the current literary data on the diminished functions of the digestive system, including the factors accountable for the reduction and lesion of its function. The digestive system as one of the most essential systems, that maintains the organism/ environment relationship, is permanently influenced by nutritional factors which, according to the sanacreatology principles, have the role of both body provision with energy and plastic substances and inductors, development, maintenance, and deterioration of the morpophysiological condition of various physiological systems, including the digestive one, which attests the importance of these factors in ensuring vital activity and the necessity of further investigation of their effects on human health.В статье рассмотрены современные литературные данные, касающиеся диминуации функций органов пищеварительной системы, в том числе факторов, приводящих к снижению и нарушению их функции. Пищеварительная система, являясь одной из главных, осуществляющей взаимосвязь организма с окружающей средой, находится постоянно под влиянием алиментарных факторов, которые, согласно принципам санокреатологии выполняют не только роль обеспечения организма энергией и пластическими веществами, но и роль индукторов, формирования, поддержания и ухудшения морфофизиологического состояния различных физиологических систем организма, в том числе пищеварительной системы, что свидетельствует о значимости этих факторов в обеспечении жизнедеятельности организма и необходимости дальнейшего изучения их влияния на здоровье человека.

Cuvinte-cheie:

diminuare, degradare, factori alimentari, perioadă de vârstă

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.07 MB)

Ediţia curentă

journal