Sun Home
Geography of rendzinas in western region of Ukraine

Autori:

CHIRILICIUC ANDREI

Rezumat:

Au fost cercetate particularităţile distribuirii geografice a rendzinelor în regiunea de vest a Ucrainei. Aceste soluri sunt intrazonale biolitologice, formate în condiţiile cu regim hidric percolativ şi periodic percolativ, preponderent sub pădurile mixte şi foioase cu învelişul ierbos bine dezvoltat, pe produsele eluvial-deluviale de roci carbonatice, marnă, calcare alterate al Badenului Superior. A fost stabilit că, cea mai extinsă suprafaţă de rendzine este concentrată în area naturală Turiys’k Rorzhyshchens’k. Rendzinele sunt răspîndite pe elemente înalte ale reliefului, în locuri unde depozitele cuaternare sunt spălate şi scoarţa eluvial-deluvială de alterare a marnei apare la suprafaţă.Investigations on Rendzinas geographic distribution peculiarities in the Western region of the Ukraine have been conducted. These are intrazonal biolithological soils formed in periodically wash and wash type water regimes, mainly under mixed and broadleaved forest canopy, with a well-developed herbaceous cover on eluvium-diluvium products of chalk, cretaceous marl, and marl, and Upper Baden limestone weathering. The largest overall extension areas of Rendzinas have been revealed to be concentrated in the Turiys’k-Rorzhyshchens’k natural area. Rendzinas have been found to lie on elevated relief elements, where quaternary deposits are washed out and eluvium-diluvium crust of cretaceous marl weathering appear on the surface.Исследованы особенности географического распространения рендзин в Западном регионе Украины. Это интразональные биолитогенные почвы, сформировавшиеся в условиях периодически промывного и промывного типов водного режима, в основном под пологом смешанных и широколиственных лесов с хорошо развитым травяным покровом на элювиально-делювиальных продуктах выветривания мела, мелового мергеля, мергеля и известняков верхнего баденa. Выявлено, что наибольшие ареалы сплошного распространения рендзин сосредоточены в Турийско-Рожищенском природном районе. Установлено, что рендзины приурочены к повышенным элементам рельефа, где смыты четвертичные отложения и на поверхность выходит элювиально-делювиальная кора выветривания мелового мергеля.

Cuvinte-cheie:

Rendzina (Rendzic Leptosols), elemente de relief, produse eluvialdeluviale, roci parentale

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.33 MB)

Ediţia curentă

journal