Sun Home
Evaluarea particularităţilor variabilităţii parametrilor fructului in populaţiile hibrizilor intra-şi interspecifici de tomate ca urmare a acţiunii infecţiei virale

Autori:

MĂRÎI LILIANA

Rezumat:

În populaţiile descendente de la hibrizii F1 infectaţi cu Virusul Mozaicului Tutunului şi Virusul X al Cartofului s-a atestat o variabilitate diferită a caracterelor masa fructului şi componentele precocităţii comparativ cu populaţiile martor. Acest fapt s-a exprimat prin diferenţe după unii parametri statistici ca rezultat al manifestării unor fenotipuri ce lipseau în populaţiile martor sau se întâlneau cu frecvenţă diferită. Manifestarea efectelor specifice a fost în funcţie de combinaţia concretă virus - genotipul plantei. Totodată, nu s-au atestat diferenţe evidente în reacţia manifestată între populaţiile hibrizilor intra- şi interspecifici.Increased variability of fruit weight and ripening was attested in the descendents from F1 tomato hybrids infected with tomato mosaic virus and potato virus X in comparison with the descendents from non-infected F1 plants. The differences were found for some important statistical parameters, including mean values. Moreover, appearance of phenotypes that were absent in the control treatments or attested with different frequency was observed. The manifestation of specific effects depends on the particular virus/ genotype phytosystem, while no significant differences were recorded in the intra- and interspecific hybrids.В популяциях, полученныx от гибридов F1 инфицированных вирусом табачной мозаики и вирусом X картофеля отмечалась повышенная изменчивость признаков масса плода и созревание плода по сравнению с контролем, что проявлялось в различиях по некоторым важным статистическим параметрам, а также появлением фенотипов, которые отсутствовали в контроле или встречались с разной частотой. Проявление определенных эффектов зависело от конкретной фитосистемы «вирус-генотип растения» и не было отмечено существенных различий между проявленными реакциями у внутри-и межвидовых гибридов.

Cuvinte-cheie:

variabilitate, infecţie virală, tomate, masa fructului, componentele precocităţii

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.21 MB)

Ediţia curentă

journal