Sun Home
Diversitatea parazitofaunei zimbrilor din rezervaţia naturală „Pădurea domnească” şi animalelor domestice din zona adiacentă

Autori:

ERHAN DUMITRU, TODERAŞ ION, RUSU ŞTEFAN, ZAMORNEA MARIA

Rezumat:

Lucrarea conţine date despre nivelul de infestare a zimbrilor din Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească” şi a animalelor domestice care păşunează pe terenurile adiacente. S-a stabilit că zimbrii adulţi sînt infestaţi cu 6 specii de paraziţi (trematode – 1, nematode– 2, protiste – 3): Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus, Trichocephalus globulosa, Eimeria bovis, E.auburnensis şi E. ellipsoidalis, iar cei tineri – cu 4 specii (trematode – 1, nematode – 1, protiste – 2): F.hepatica, S.papillosus, E. bovis, E. auburnensis. Bovinele care păşunează pe terenurile adiacente sînt infestate cu 5 specii de paraziţi (trematode – 1, nematode – 1, protiste – 3): F.hepatica, S.papillosus, E.bovis, E.zuernii, E.ellipsoidalis; ovinele – cu 5 (cestode – 1, trematode – 1, nematode – 1, protiste – 2): Moniezia expansa, F.hepatica, S.papillosus, E.parva, E. faurei, iar la cai s-au înregistrat 2 specii de nematode: Strongyloides westeri; Oxyuris equi. Analiza rezultatelor parazitologice demonstrează că agenţii parazitari atestaţi pot fi repartizaţi în 2 grupuri: obligatorii, pentru mamiferele sălbatice şi comune, pentru cele sălbatice şi domestice. S-a determinat că pentru zimbri o specie este obligatorie, iar altele 5 sînt comune pentru rumegătoarele domestice (bovine, ovine). Se recomandă să se efectueze cercetări ecologo-biologice complexe pentru stabilirea lanţului epizootic în menţinerea focarelor de infestare şi reinfestare a zimbrilor, precum şi examene parazitologice, de două ori pe an (februarie-martie, octombrienoiembrie), iar în funcţie de rezultat animalele să fie deparazitate.The paper presents data on the species composition of parasites of the bisons in the „Pădurea Domnească” natural reservation from the Republic of Moldova and the domestic animals pasturing in the neighboring area. The adult bisons have been found to be infested with six species of parasites (trematodes – 1, nematodes – 2, protists – 3): Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus, Trichocephalus globulosa, Eimeria bovis, E.auburnensis and E.ellipsoidalis, and the young animals with four species (trematodes – 1, nematodes – 1, protists – 2): F.hepatica, S.papillosus, E.bovis, E.auburnensis. The cattle pasturing on the nearby territory was infested with five parasite species (trematodes – 1, nematodes – 1, protists – 3): F.hepatica, S.papillosus, E.bovis, E.zuernii, E.ellipsoidalis; sheep with five ones (cestodes –1, trematodes – 1, nematodes – 1, protists – 2): Moniezia expansa, F.hepatica, S.papillosus, E.parva, E.faurei, and two nematode species have been registered in horses: Strongyloides westeri and Oxyuris equi. The analysis of the parasitological findings demonstrate that the identified parasitic agents can be divided into two groups: obligatory parasites for wild animals and common parasites for both wild and domestic animals. One obligatory species and five species common for both wild and domestic ruminants (cattle, sheep) were detected in the bisons. It is recommended to perform complex ecologic/biologic investigations in order to establish the epizootic chain maintaining bison infestation and re-infestation foci as well as to conduct parasitological examinations twice per year (February-March, October-November) and de-parasitation depending on the results.В работе содержатся данные о видовом составе паразитофауны зубра Природного заповедника «Пэдуреа Домняскэ» находящегося в Республике Молдова, а также домашних животных, которые паслись на прилегающей территории. Установлено, что взрослые особи зубрa инвазированы 6 видами паразитов (трематод – 1, нематод – 2, простейших – 3): Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus, Trichocephalus globulosa, Eimeria bovis, E. auburnensis и E. ellipsoidalis, а молодые особи – 4 видами (трематод – 1,нематод – 1, простейших – 2): F. hepatica, S. papillosus, E. bovis, E. auburnensis. Крупный рогатый скот, который пасся на территории заповедника, был инвазирован 5 видами паразитов (трематод – 1, нематод – 1, простейших – 3): F. hepatica, S. papillosus, E. bovis, E. zuernii, E. ellipsoidalis; овцы – 5 (цестод – 1, трематод – 1, нематод – 1, простейших – 2): Moniezia expansa, F. hepatica, S. papillosus, E. parva, E. faurei, а лошади - 2 видами нематод: Strongyloides westeri; Oxyuris equi. Анализ результатов паразитологических исследований выявил наличие 2 видов паразитов: облигатные только для диких животных и общие для диких и домашних животных. У зубров установлен 1 вид обязательных и 5 видов общих для диких и домашних животных (крупный рогатый скот, овцы). Рекомендуется проводить комплексные эколого-биологические исследования с целью установления звеньев эпизоотической цепи, участвующих в поддержании очагов заражения и перезаражения зубров, а также проводить паразитологические исследования два раза в году (февраль-март, октябрь-ноябрь) и, в зависимости от полученных результатов, проводить противопаразитарные мероприятия.

Cuvinte-cheie:

zimbru, parazitofauna, profi laxie, Tratament

Domenii:

Geografie, Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.35 MB)

Ediţia curentă

journal