Sun Home
Artemia Leach, 1819 Гипергалинных озёр юга западной Сибири

Autori:

VESNINA LIUBOVI

Rezumat:

Sunt prezentate rezultatele studiilor de monitorizare pe termen lung ale lacurilor hypersaline din teritoriul Altai. A fost efectuată analiza comparativă a salinităţii şi compoziţiei chimice a apei din lacuri şi a indicatorilor numerici şi de producţie a fi toplanctonului, precum şi a stadiilor de diferite vârste ale populaţiilor Artemia în funcţie de fazele apei. Au fost înregistrate similarităţile şi diferenţele marcate în reacţiile de răspuns ale biotei bazinelor acvatice la schimbările factorilor abiotici.This paper reports the results of the long-term monitoring researches on hyperhaline Lakes of the Altay territory. A comparative analysis of mineralization and the chemical composition of the lake water, the numerical and production parameters of phytoplankton and uneven-age stages of Artemia’s populations depending on the phase of water content has been carried out. Similarities and distinctions in the biota reaction of reservoirs to the abiotic factor variation have been recorded.Приведены результаты многолетних мониторинговых исследований на гипергалинных озёрах Алтайского края. Проведен сравнительный анализ минерализации и химического состава воды озёр, численных и продукционных показателей фитопланктона и разновозрастных стадий популяций артемии в зависимости от фаз водности. Отмечены сходства и различия в реакции биоты водоёмов на изменение абиотических факторов.

Cuvinte-cheie:

Artemia, faze transgresive şi regressive ale conţinutului apei, reservoare hipersaline, biotă

Domenii:

Geografie, Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.55 MB)

Ediţia curentă

journal