Sun Home
Apoidea of Moldova in the contexts of climate change and landscape degradation

Autori:

ANDREEV ALEXEI, STRATAN VENIAMIN, GROZDEVA (GARGALÎC) SVETLANA

Rezumat:

Seceta cumplită din 2012 a cauzat o reducere considerabilă a efectivului speciilor din suprafamilia Apoidea, ce nu a mai fost înregistrată pînă atunci. Reducerea efectivului de Apoidea, în special al bondarilor se prognozează pe fonul proiectărilor climatice pe termen scurt şi mediu pentru Moldova, ce coincide cu multe evaluări europene pentru alte insecte. Acest fapt duce la consecinţe drastice pentru nevertebrate şi vertebrate, de exemplu pentru păsările ce iernează. Se înregistrează o reducere considerabilă a numărului unor importanţi polenizatori în rezultatul intensificării fragmentării şi reducerii suprafeţelor semănate cu lucernă.The extreme drought of 2012 caused an apparent decline in Apoidea never recorded earlier. The decline in the Apoidea populations, especially bumblebees, is predicted on the background of the short- and mid-term climate projections for Moldova being in line with many European assessments on other insects. It brings heavy consequences for a range of entomophilous tree and shrub species, many herbaceous plants, while reduced fructification creates heavy consequences for invertebrates and vertebrates, for example overwintering birds. A drastic decline of some important pollinators is currently observed due to the habitat fragmentation and diminished area under alfalfa.Экстремальная засуха 2012 года вызвала явное снижение численности Apoidea, какое не отмечалось ранее. Падение численности Apoidea, особенно шмелей, прогнозируется на фоне кратко- и среднесрочных проекций климата для Молдовы, что совпадает с европейскими оценками по другим насекомым. Оно несет последствия для ряда энтомофильных видов деревьев и кустарников, и большинства травянистых растений, а сокращение плодоношения в природных местообитаниях будет иметь тяжелые последствия для беспозвоночных и позвоночных, например, зимующих птиц. Наблюдается резкое снижение численности некоторых важных опылителей вследствие усиления фрагментации и сокращения площадей под люцерной.

Cuvinte-cheie:

Apoidea, schimbări climatice, landşaft, polenizatori

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.15 MB)

Ediţia curentă

journal